Opublikowano: 2024-06-17

Akcja rekultywacja

Akcja rekultywacja

Trwa warta ponad 9 mln złotych rekultywacja zamkniętej kwatery na terenie naszego zakładu. W sumie teren ponad 12 hektarów pokryje pięć warstw zamykających w tym szczelna bentomata, która ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu zgromadzonych odpadów na środowisko naturalne.

Rekultywacja krok po kroku

Pierwszym etapem prac była modernizacja systemu odgazowania kwatery – w tym nawiercenie studni głębinowych na wierzchowinie oraz igłowych na skarpach wraz z nowym systemem tran rur. 

Ostatni transport odpadów na rekultywowaną obecnie kwaterę trafił pod koniec stycznia 2023 roku – wyjaśnia Anna Kamińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska i BHP Zakładu Utylizacyjnego. –  Po skompletowaniu dokumentów we wrześniu ub. roku podpisaliśmy umowę na rekultywację skarp. Zakończenie robót technicznych planowane jest na czerwiec 2025 roku, następnie do czerwca 2028 roku prowadzona będzie dalsza rekultywacja biologiczna.

Z zamkniętej kwatery najpierw usunięto warstwę wierzchnią oraz wyrównano teren. Na przygotowanej powierzchni kładzione jest w sumie 5 warstw zamykających: warstwa ziemi i piasku, szczelna mata bentonitowa, warstwa drenażowa, warstwa stabilizująca – głównie opony – kolejna warstwa ziemi wraz z kompostem powstającym z bioodpadów. Po wykonaniu zabiegu darniowania i ustabilizowaniu się warunków glebowo – biologicznych planowane jest zakrzewienie terenu, jednocześnie zakłada się przyjęcie sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia obiektu.

Rekultywacja ma na celu przede wszystkim zminimalizowanie negatywnego wpływu znajdujących się na kwaterze odpadów na środowisko. Głównym celem jest zminimalizowanie uciążliwości zapachowych – tzw. śladu odorowego oraz ograniczenie śladów węglowego i wodnego – tłumaczy Prezes Zarządu ZUT Grzegorz Orzeszko.

Na terenie zamkniętego składowiska planowane jest w przyszłości także nasadzenie mikrolasu, ogrodu deszczowego oraz montaż fotowoltaiki.

Efekty prac


Nadrzędnym celem prowadzonych prac jest zminimalizowanie niezorganizowanej emisji gazu składowiskowego – głównej przyczyny rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów z terenu zakładu. Uszczelnienie matą bentonitową i warstwy drenażowe pozwolą na ograniczenie emisji, a powstający na kwaterze gaz będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w zakładowej bioelektrowni.

Przyjęta metoda rekultywacji jest najlepszą dostępną technologią ograniczania negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne – precyzuje Jacek Wojda – Gburek Dyrektor Produkcji ZUT.

Uszczelnienie kwatery pozwoli także na ograniczenie do minimum ilości odcieków powstających po opadach atmosferycznych. Szczelna mata wyeliminuje kontakt opadów z odpadami, a tym samym zmniejszy stopień zanieczyszczenia wód trafiających do zakładowej podczyszczalni.

Takie zrekultywowanie terenu umożliwi także przyspieszenie procesów zachodzących wewnątrz zamkniętej kwatery, skracając czas w jakim zgromadzone odpady będą negatywnie oddziaływały na środowisko.

Użyte materiały

W procesie rekultywacji użyte zostaną między innymi opony oddawane przez mieszkańców do Sorterowni na Szadółkach oraz kompost powstający z bioodpadów.

Zastosowanie opon ma na celu stabilizację skarp, mają one taką samą funkcję, jak stosowana zwykle geokrata z tworzywa sztucznego. Takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne w myśl hierarchii postępowania z odpadami i zostało zatwierdzone w decyzji na rekultywację.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką animacją dotyczącą rekultywacji na naszym kanele YouTube.

Fot. Jan Bielawski

Zobacz także