Opublikowano: 2021-11-19

Wewnętrzny system monitoringu

Wpływ Zakładu Utylizacyjnego na środowisko naturalne oraz mieszkańców okolicznych dzielnic jest stale monitorowany. Dzięki regularnym pomiarom możliwe jest bieżące śledzenie stanu środowiska i jakości funkcjonowania technologii Zakładu. To zaś ułatwia wdrożenie działań mających zapobiec czy ograniczyć ewentualny negatywny wpływ działalności ZU na otoczenie.

Zakład Utylizacyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobligowany do przeprowadzana monitoringu środowiskowego w kilku obszarach. Większość badań wykonywanych jest jednak znacznie częściej, niż określają to rozporządzenia, a część Spółka prowadzi dodatkowo, z własnej inicjatywy, z myślą o bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców.

Część pomiarów, takich jak skład odzyskiwanego biogazu czy warunki atmosferyczne, które przekładają się na bieżące funkcjonowanie Zakładu, mierzone są przez pracowników. Pozostałe zlecane są zewnętrznym, akredytowanym laboratoriom.

Podsumowania prowadzonego monitoringu środowiskowego publikowane są w cyklu rocznym. Obserwując wyniki badań można dostrzec zdecydowanie pozytywną tendencję w zakresie morfologii odpadów, odzysku biogazu czy uciążliwości zapachowej.

Podsumowania rocznych raportów z monitoringu środowiskowego przeprowadzanego przez Zakład Utylizacyjny można pobrać tutaj. Pokazują one przekrojowo wszystkie aspekty tego monitoringu.

Wykonywane badania obligatoryjne (określone rozporządzeniami):

  • Pomiar emisji gazów i pyłów do powietrza z biofiltra drugiej hermetycznej kompostowni

Pomiar wykonuje się, aby określić ilość substancji zanieczyszczających powietrze, emitowanych po procesie oczyszczenia powietrza w biofiltrze. Zakres, jak i częstotliwość badań są określone w pozwoleniu zintegrowanym (2 razy w roku).

  • Badania opadów atmosferycznych

Na terenie Zakładu Utylizacyjnego działa stacja meteorologiczna, w której wykonywane są m.in. pomiary opadów, temperatury, ciśnienia czy kierunku i prędkości wiatru. Ilość opadów jest istota przede wszystkim dla funkcjonowania składowiska i pracy znajdującej się na terenie Zakładu podczyszczalni.

  • Badania wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków

Pozwalają na ocenę składu wód i ich klasyfikację. Wody podziemne mierzone są przez 19 piezometrów oraz studni. Wody powierzchniowe badane są zaś w dwóch miejscach Potoku Kozackiego – przed i za składowiskiem, a odcieki w komorze specjalnej znajdującej się na terenie Zakładu podczyszczalni, skąd trafiają do sieci kanalizacyjnej. Wody analizowane są zarówno pod względem poziomu lustra, jak i właściwości chemicznych (odczyn pH, barwa, mętność, twardość ogólna i obecność określonych związków chemicznych).

  • Pomiary składu i objętości biogazu

Składowisko odpadów wyposażone jest w instalację do ujęcia biogazu. Jest ona zainstalowana na starej, rekultywowanej kwaterze oraz na aktualnie  eksploatowanej. Ilość́ ujętego biogazu oraz jego skład mierzony jest codziennie. Dzięki temu Zakład może na bieżąco monitorować efektywność instalacji i podejmować ewentualne działania, mające na celu utrzymanie jej wysokiej wydajności. Dzięki instalacji pozyskany biogaz nie trafia do atmosfery, co pozytywnie wpływa na komfort życia mieszkańców okolicznych dzielnic. Jednocześnie w bioelektrowni produkowana jest energia elektryczna i ciepło.

  • Badanie morfologii odpadów

Badanie morfologii odpadów polega na pomiarze ich składu i struktury. W analizowanych próbkach mierzona jest procentowa zawartość masowa poszczególnych składników, takich jak frakcja organiczna, tektura i papier, tworzywo sztuczne, tekstylia, metale czy odpady mineralne. Obserwowana w ostatnich latach tendencja wskazuje na coraz większą świadomość gdańszczan w zakresie segregacji odpadów.

  • Wskaźnik AT-4

Wskaźnik AT-4 określa stopień stabilizacji odpadów organicznych w procesie ich mechaniczno-biologicznego przetwarzania na różnych etapach, czyli od momentu wprowadzenia do hali kompostowni aż do zakończenia procesu na placu dojrzewania kompostu. Zakład wykonuje pomiary znacznie częściej, niż przewidują to przepisy. Dzięki temu pracownicy mogą na bieżąco oceniać stan tzw. bio-odpadów i wprowadzać ewentualne udoskonalenia procesu kompostowania.

  • Badania geofizyczne

Podczas badań geofizycznych zostaje poddana ocenie stateczność składowiska i zboczy. Osiadanie jest naturalnym procesem, który jednak musi być monitorowany z uwagi na bezpieczeństwo. Pozwala to określić ewentualne nieprawidłowości dotyczące stabilności składowiska.

  • Badania hałasu

Pomiary wykonywane w dzień i w nocy na terenach znajdujących się w pobliżu Zakładu pozwalają sprawdzić czy oddziaływanie Zakładu Utylizacyjnego mieści się w granicach dopuszczalnych norm określających poziom emisji hałasu do środowiska.

Badania dodatkowe:

  • Badania mikrobiologiczne powietrza

Celem badań mikrobiologicznych powietrza jest oszacowanie liczby wybranych bakterii i grzybów mikroskopowych w próbkach powietrza pobranych na terenie Zakładu Utylizacyjnego oraz w rejonie oddziaływania składowiska odpadów.

  • Badania olfaktometryczne (uciążliwość zapachowa)

Badania olfaktometryczne, czyli badania uciążliwości zapachowej, wskazują najbardziej odczuwalne źródła nieprzyjemnego zapachu. Zakład przeprowadził takie badania zlecając je ekspertom z Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Wykazały one np. 98-procentową skuteczność działającego wtedy na terenie Zakładu biofiltra. Oceny wyczuwalności zapachów generowanych przez Zakład oraz stopnia ich uciążliwości dokonują również regularnie wytypowani pracownicy spółki.

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Kluczowe fakty

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Kontrola społeczna i transparentność