Opublikowano: 2021-11-03

Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-180), tel.: (58) 326 01 00, adres e-mail: zut@zut.com.pl 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@zut.com.pl 

Państwa dane przetwarzane są: 

 • w celu zawarcia umowy której jesteście stroną(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi i kontraktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • w celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
 • w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby zobowiązań umownych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

Zakład Utylizacyjny dba o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również podczas realizacji umów, usług i zleceń handlowych dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom i innym organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących,  w tym umowy powierzenia przetwarzania danych.  

Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności: 

 • dostawcy usług zaopatrujących Zakład Utylizacyjny w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności – dostawcy usług informatycznych); 
 • dostawcy usług prawnych i doradczych; 
 • Instytucje Państwowe (w szczególności Urząd Skarbowy, ZUS); 
 • podmioty uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

W związku z przetwarzaniem przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego); 

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Strefa mieszkańca