Opublikowano: 2022-01-04

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Kamil Chmielowiec, kchmielowiec@zut.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 326 01 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Możliwość zaparkowania w okolicach wejścia głównego i dojazd wózkiem pod okno ochrony, która udzieli stosownej informacji i pomocy. Dostępność tylko do parterów budynków administracyjnych, socjalnych i technologicznych. Brak dostępności na piętra w/w.
 2. Brak dostępności na piętra (brak pochylni, wind itp.)
 3. Brak dostosowań (pochylni, platform, informacji głowosych itp.) – Pomocy udzieli ochrona obiektu lub pracownicy Zakładu, których poinformuje.
 4. Nie są wyznaczone oddzielne miejsca do parkowania na parkingu dla gości, lecz ochrona może wskazać miejsce w bliskości jedynego wejścia głównego dla pieszych lub po konsultacji umożliwić wjazd na teren Zakładu w miejsce wskazane.
 5. Istnieją ograniczenia dostępu do wszystkich obiektów technologicznych dla wszystkich osób z zewnątrz, niezależnie od stopnia niepełnosprawności również z psem asystującym
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Strefa mieszkańca