Trwają prace w ramach programu REDU – są pierwsze efekty

Trwają prace w ramach programu REDU – są pierwsze efekty

Odtworzenia i modernizacje studni, montaż około 3,5 km rur to niektóre z czynności wykonanych w ramach modernizacji systemu odgazowania. Prowadzone są również prace w obrębie systemu gospodarki wodno – ściekowej. Wszystkie procesy na terenie zakładu wspierane są przez prowadzony codziennie monitoring olfaktometryczny. Pierwsze wyniki monitoringu dają jednoznaczne wyniki – zapachy na kwaterze, na której prowadzono prace są mniej odczuwalne.

–  Program redukcji emisji odorów z naszego zakładu jest kwestią dla nas najważniejszą. W ramach prac przy systemie odgazowania kończona jest modernizacja 19 studni, a kolejnych 11 zostało odtworzonych. Może te liczby nie brzmią zbyt imponująco, ale jeżeli dodamy do tego fakt, że te studnie są połączone ponad 3,5 km rurociągów to pokazuje skalę tych prac. System odgazowania ulega ciągłym zmianom, z racji na procesy, jakie zachodzą w składowisku odpadów. Podpisaliśmy również umowę na serwis odgazowania. Prace trwać będą kilka tygodni

tłumaczy Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

W ramach prowadzonych prac w sektorze C kwatery 800/1 odtworzonych zostało 11 studni systemu, do których podłączono nowe przyłącza odprowadzające biogaz do stacji zbiorczej, kolejnych 19 zostało zmodernizowanych. W trakcie montażu są rurociągi o łącznej długości 3,5 km. Zmodernizowana instalacja została uruchomiona pod koniec maja. Na bieżąco monitorujemy stan instalacji, aby  procesy zachodzące w składowisku odpadów, które powodują uszkodzenia infrastruktury wbudowanej w składowisku. Zastosowane rozwiązania i zmiana formuły odbioru gazu zredukują znacznie prawdopodobieństwo uszkodzeń w przyszłości. Jesteśmy również po przeprowadzonym audycie systemu, którego wyniki zostaną wykorzystane w celu opracowania koncepcji modernizacji systemu.

 – Co ważne, pierwsze wyniki monitoringu dają jednoznaczne wyniki – zapachy na kwaterze, na której prowadzono prace są mniej odczuwalne

dodaje Orzeszko.

W kolejnym etapie planowany jest remont lub modernizacja kolejnych 44 studni w sektorze A i B kwatery 800/1 oraz przyłączy gazowych o łącznej długości ponad 3 km. 

Złożono także wniosek o zamknięcie kwatery 800/1. Technologia, którą wybrano do tego celu zakłada użycie membrany z maty bentonitowej.

Trwają również prace w ramach modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie. Obecnie trwa budowa systemu rozsączania na składowisku odpadów. Prace prowadzone są w wierzchowinie sektora B kwatery 800/1.

Kolejnym elementem programu jest wymiana wsadu w biofiltrze kompostowni tunelowej. Obecnie wymieniono już 2/3 złoża.  Spodziewamy się, że do końca czerwca wymieniony zostanie cały wkład. Zadaniem tego obiektu jest oczyszczanie powietrza poprocesowego.   

W ramach działań wspierających prace techniczne na terenie zakładu realizowane są pomiary olfaktometryczne, które pomagają ocenić oddziaływania oraz są formą monitoringu sprawdzającego skuteczność podejmowanych działań. Dane z pomiarów wykorzystywane są przy planowaniu prac, by ich odziaływanie nie wykraczało poza obszar zakładu.

Zobacz także