Gdańskie Usługi Komunalne operatorem zbiórki odpadów surowcowych „u źródła”

Od połowy września 2017 roku gniazda do selektywnej zbiórki odpadów na terenie całego Gdańska obsługuje spółka Gdańskie Usługi Komunalne. To nie koniec zmian, bo od 1 kwietnia br. spółka ta jest także operatorem odpowiedzialnym za odbiór odpadów w sektorze VI Gdańska (VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice).

Odbiór odpadów, zgłaszanie potrzeby podstawienia pojemników

Od 1 kwietnia 2018 roku spółka GUK (Gdańskie Usługi Komunalne) będzie kompleksowo odbierać odpady od mieszkańców z rejonu VI, czyli dzielnic: VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice. Pozostałe dzielnice Gdańska są, do zakończenia trwających umów, obsługiwane przez poprzedniego operatora: Suez Polska. Spółka GUK odbiera też odpady z tzw. gniazd do segregacji ustawionych w różnych punktach miasta, w których zbierane są poszczególne frakcje odpadów: szkło, metale i tworzywo sztuczne oraz makulatura. Aktualnie GUK odbiera odpady z niemal 1300 gniazd.

Uwaga: W związku z zaistniałymi zmianami zamówienia pojemników (w tym zmiana naklejek na pojemnikach ciągle funkcjonujących) leży po stronie spółki GUK. Zamówienie pojemników na surowce wtórne w miejscach poza altanami śmietnikowymi jest bardzo proste i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Na terenie spółdzielni czy wspólnoty –  wystarczy, że dysponent danego terenu (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia) wyznaczy ogólnodostępne miejsce na pojemniki. GUK postawi je i będzie regularnie opróżniał, wszystko bezpłatnie. Na terenie publicznym – każdy mieszkaniec może zgłosić wniosek o postawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na dogodnym terenie publicznym. Po weryfikacji lokalizacji i uzyskaniu formalnej zgody, pojemniki mogą być podstawione i będą obsługiwane przez spółkę.

Jak zamówić nowe pojemniki?

Wystarczy przesłać na adres: biuro@guk.gda.pl wniosek, który zawiera: zgodę właściciela/zarządcy terenu na ustawienie pojemników, mapkę ze wskazaniem dokładnej lokalizacji oraz liczbę i rodzaj pojemników. W przypadku braku miejsca na cały zestaw możliwe jest udostępnienie mniejszej liczby pojemników (1 lub 2 sztuki).

Rola Zakładu Utylizacyjnego

Odpady przewożone przez operatorów (min. GUK i Suez Polska) do Zakładu Utylizacyjnego od wjazdu na bramie zagospodarowywane są w sposób bezpieczny dla środowiska. To tu ma miejsce proces ich przesortowania oraz odzysk surowców z ogólnej masy.

„Naszym głównym zadaniem jest czuwanie nad tym, aby odpady, które wytwarza każdy z nas codziennie nie oddziaływały na środowisko. Jednocześnie działamy tak, aby z masy trafiających do nas odpadów odzyskać tak wiele, jak tylko jest to możliwe: surowców wtórnych, kompostu, energii elektrycznej czy ciepła – z korzyścią dla społeczeństwa. Postawiliśmy sobie również ambitny cel, aby na składowisko trafiało nie więcej niż 10 procent z całkowitej masy trafiających do ZU odpadów” – Michał Dzioba, prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego.