Zasady działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu

Mieszkaniec Gdańska dostarczający odpady własnym transportem do Zakładu, zobowiązany jest do udokumentowania faktu zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk poprzez okazanie:

 • dokumentu tożsamości, lub
 • oświadczenia właściciela nieruchomości, lub
 • zaświadczenia np. Zarządu Ogródków Działkowych o dzierżawie, użytkowaniu działki.

I. Odpady przyjmowane nieodpłatnie, bez limitu, pod warunkiem ich posegregowania:

 • 15 01 01  – opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02  – opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 04  – opakowania z metali,
 • 15 01 05  – opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 07  – opakowania ze szkła,
 • 16 01 03  – zużyte opony,
 • 20 01 01  – papier i tektura,
 • 20 01 02  – szkło,
 • 20 01 13*- rozpuszczalniki,
 • 20 01 14*- kwasy,
 • 20 01 15*- alkalia,
 • 20 01 17*- odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
 • 20 01 23*- zużyte urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • 20 01 29*- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
 • 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
 • 20 01 36  – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 39  – tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40  – metale,
 • 20 02 01  – odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 03 07  – odpady wielkogabarytowe.

II. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej w ilości 2 tony/rok kalendarzowy na jedną nieruchomość, za wyjątkiem papy i materiałów izolacyjnych (np. styropianu).

 • Nadwyżka ponad limit płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.

III. Pozostałe odpady, z wyjątkiem odpadów komunalnych 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) oraz odpadów wymienionych w punkcie I i II przyjmowane są na zasadach zgodnych z Regulaminem usług i obowiązującymi przepisami. Koszt przyjęcia wg obowiązującego cennika.

IV. Mieszkańcy gmin: Miasto i Gmina Pruszcz Gdański, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Kartuzy, Kolbudy mogą dostarczać odpady za wyjątkiem odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zielonych (20 02 01) na ogólnych zasadach zgodnie z Regulaminem usług. Koszt przyjęcia wg obowiązującego cennika.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców w/w gmin bezpłatnie.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje (godz. 8:00 – 14:00)
pod nr tel. 58 326 01 21