Zamówienia

Status prawny Zakładu

Zakład Utylizacyjny jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął działalność w lipcu 1992 roku.

Spółka powstała w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych z siedzibą w Gdańsku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 nr XXXVII/236/91.

Zakład działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i wykonuje zadania własne gminy na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz gmin, z którymi Miasto Gdańsk podpisało porozumienia międzygminne w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Zasady funkcjonowania oraz korzystania z usług publicznych realizowanych przez Zakład określone są w Umowie spółki oraz Regulaminie świadczenia usług wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z brzmieniem art.7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.3 ust. 2 pkt 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996 r. (Dz.U. 2013 poz. 1399) jak też  Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Działalność sektora gospodarki odpadami obwarowana jest ponadto szeregiem aktów prawnych, które regulują zasady zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Główne z nich to.:

 • Ustawa o odpadach z 14.12.2012 (Dz.U. 2013.21 ze zm.)
 • Ustawa prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 (tekst jednolity z Dz.U. nr 2008.25.150  ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10. 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1595).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1052).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523).
 • oraz akty unijne, których wymogi również musi spełniać Zakład Utylizacyjny:
   • Dyrektywa Ramowa nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy:
   • Dyrektywa nr 2002/96/WE  w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   • Dyrektywa nr 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;
   • Dyrektywa nr 99/31/WE  w sprawie składowania odpadów

 

Załączniki do strony

 

 

Skip to content