Zaangażowanie społeczne

Relacje z obrad

Poniższe relacje krótko i przekrojowo podsumowują kolejne spotkania i poczynione ustalenia.

W celu szczegółowego poznania przebiegu obrad proszę przejść do kolejnej zakładki – „dokumenty”.

Spotkanie w dniu 18 maja 2021 r.

Rada Interesariuszy powołała grupę roboczą. Trwają prace związane z przyszłością gospodarowania odpadami w Gdańsku

Pierwszy raz od bardzo długiego już czasu członkowie rady mieli możliwość spotkać się osobiście, bez pośrednictwa komputerów. Powołanie grupy roboczej, której celem jest współpraca interesariuszy przy aktualizacji Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego oraz wypracowanie zasad monitoringu parametrów środowiska w aspekcie funkcjonowania spalarni zakładu termicznego – to główne ustalenia Rady Interesariuszy, która we wtorek, 18 maja, odbyła swe kolejne, 34 już spotkanie.

Zmienił się skład Rady Interesariuszy: w miejsce pani Krystyny Szymańskiej, wieloletniej dyrektor Fundacji ARMAAG weszła Pani Magdalena Haas, zastępująca panią Szymańską na tym stanowisku. Rada Interesariuszy podziękowała Pani Krystynie Szymańskiej za jej zaangażowanie i wkład w prace Rady.

Spotkanie w dniu 22 marca 2021 r.

Ostatnie miesiące nie umożliwiły niestety spotkania się w tradycyjnej formule. Mimo prób zorganizowania spotkania stacjonarnego musieliśmy dać za wygraną i po raz kolejny zorganizować spotkanie poprzez platformę Teams. Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez stronę społeczną jej oczekiwań w stosunku do przyszłości terenu, na którym funkcjonuje obecnie Zakład Utylizacyjny i samego zakładu. Część z punktów została przedyskutowana podczas spotkania, część wymaga szerszej analizy. Oczekiwania sformułowane w formie pytań nie stanowią oficjalnego stanowiska strony społecznej, są wstępem do dyskusji, zarówno w grupie społecznej, jak też później w ramach Rady Interesariuszy.

Spotkanie w dniu 15 października 2020 r.

Za nami kolejne spotkanie strony społecznej z przedstawicielami spółek Zakładu Utylizacyjny i Port Czystej Energii w Gdańsku w ramach Rady Interesariuszy. Tym razem rozmowy koncentrowały się wokół bieżących prac prowadzonych na terenie zakładu oraz planów na przyszłość bliższą i dalszą w kontekście zagospodarowywania frakcji bio i frakcji energetycznej z odpadów. W spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent Piotr Grzelak, prezesi spółek ZU i PCE oraz przedstawiciele strony społecznej, Jarosław Paczos (Stowarzyszenie Sąsiadów ZU), Tomasz Komorowski (Rada Dzielnicy Jasień), Dagmara Nagórka-Kmiecik (WŚ UM Gdańsk) , Aleksandra Bielicka-Giełdoń (Uniwersytet Gdański).

Spotkanie w dniu 4 sierpnia 2020 r.

Spotkanie, ze względu na utrzymujący się stan epidemii covid-19, już po raz drugi miało formę wideokonferencji.

W zebraniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Gdańska, Zakładu Utylizacyjnego, Portu Czystej Energii, Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego i dzielnic sąsiadujących z ZU. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Jarosława Paczosa, który przedstawił aktualną sytuację „odorową”. Jarosław Paczos zwrócił uwagę na zwiększenie w ostatnim czasie uciążliwości zapachowych, uznając odpady zielone za ich główne źródło. Następnie głos zabrał Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego, który omówił bieżącą działalność ZU oraz planowane inwestycje. Michał Dzioba omówił m.in. kwestie wzrostu ilości odpadów bio i zielonych przyjmowanych przez ZU, przedstawił harmonogram rozwoju firmy na najbliższe lata, pokazując drogę Zakładu ku nowoczesnemu centrum odzysku i recyklingu, a także omówił działania podejmowane przez Zakład mające na celu walkę z uciążliwościami zapachowymi. Po krótkiej dyskusji uczestników zebrania głos zabrał Sławomir Kiszkurno, prezes Portu Czystej Energii, który przedstawił stan realizacji projektu budowy ZTPO w Gdańsku – mówił m.in. o regionalizacji w odniesieniu do zagospodarowania odpadów, a także o aktualnej sytuacji związanej z wydobywaniem gruntów pod budowę tzw. spalarni.

Spotkanie w dniu 26 maja 2020 r.

26 maja 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii – ze względu na obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii spotkanie, po raz pierwszy w historii, miało formę wideokonferencji.

W zebraniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Gdańska, Zakładu Utylizacyjnego, Portu Czystej Energii, Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego, dzielnic sąsiadujących z ZU czy Politechniki Gdańskiej. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Sławomir Kiszkurno, który zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją podał się do dymisji. Wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak, zarekomendował na to stanowisko panią Olgę Goitowską, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Kandydatura została przyjęta w głosowaniu przy jedynie jednej osobie – samej nowej przewodniczącej – wstrzymującej się od głosu. W kolejnej części spotkania Sławomir Kiszkurno przedstawił prezentację poświęconą aktualnemu statusowi prac nad zakładem termicznego przekształcania odpadów (ZTPO). Omówiono m.in. takie kwestie jak środki zaradcze stosowane podczas prac ziemnych w celu ograniczenia uciążliwości zapachowych, działalność laboratorium na terenie budowy czy zasady rozliczeń z podwykonawcami ZTPO. Po dyskusji poświęconej m.in. emisji odorów podczas budowy spalarni, jej lokalizacji czy kosztom przyszedł czas na omówienie aktualnej działalności Zakładu Utylizacyjnego. Prezes Michał Dzioba omówił stan realizowanych przez ZU inwestycji oraz bieżącą eksploatację. Szczególną uwagę zwrócił na kwestie związane z uruchomieniem i rozruchem hermetycznej kompostowni, omówił też zdarzenie jakie miało miejsce na terenie ZU, czyli pożar makulatury, a także wyniki majowej oferty specjalnej dla mieszkańców, czyli akcji pn. „Czarne złoto ogrodników” Zakładu Utylizacyjnego i Gdańskich Usług Komunalnych, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród gdańszczan, a dotyczy sprzedaży kompostu wyprodukowanego z odpadów BIO segregowanych przez mieszkańców w promocyjnej cenie z opcją bezpłatnego transportu.

Spotkanie w dniu 4 lutego 2020 r.

Pierwsze w 2020 roku spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii poświęcone było ostatnim przygotowaniom do budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów (ZTPO).

W spotkaniu uczestniczyło 14 członków Rady – m.in. przedstawiciele władz Gdańska, Portu Czystej Energii, Zakładu Utylizacyjnego, okolicznych dzielnic Gdańska i Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z posadowieniem inwestycji i wpływem tych prac na środowisko i tereny okalające miejsce prac. Przedstawiciele firmy Astaldi – jednego z członków konsorcjum, które zbuduje i będzie eksploatować zakład, zaprezentowali szczegółowo aktualny stan prac nad projektem przygotowawczym budowy ZTPO oraz związane z tym wyzwania w zakresie analizy właściwości terenu, technologią odgazowania gruntu przed podjęciem jakichkolwiek prac i wyboru technologii budowy. Strona społeczna wyraziła swoje obawy związane z wpływem procesu budowy na środowisko oraz niezwykle ważną dla mieszkańców problematyką ograniczenia uciążliwości zapachowych. Znaczną część spotkania strona społeczna poświęciła też historii dotychczasowych decyzji i wytycznych w zakresie wpływu inwestycji i procesu budowy na środowisko.

Spotkanie w dniu 12 grudnia 2019 r.

W tym dniu miało miejsce uroczyste spotkanie Rady Interesariuszy. A powodem do takiej formuły było pięciolecie jej istnienia. W tym dniu podsumowaliśmy pięć lat wspólnej pracy strony społecznej, strony samorządowej, naukowej i biznesowej. To nie było łatwe pięć lat, ale dialog i wspólne podejście do niełatwego tematu jakim jest gospodarka odpadami i zarządzanie obiektami w tym obszarze przyniosła efekty, wymierne. Jubileuszowe spotkanie uświetniła obecność pani Prezydent Dulkiewicz, która była gospodarzem spotkania i która wręczyła listy gratulacyjne członkom rady honorując ich dotychczasową pracę.

Urząd Miejski w Gdańsku. Posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl
Urząd Miejski w Gdańsku. Posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Spotkanie w dniu 8 października 2019 r.

Kolejne spotkania z interesariuszami Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii toczyło się wokół realizacji dwóch, bardzo istotnych z punktu widzenia spółek, miasta i mieszkańców projektów: budowy hermetycznej kompostowni i zakładu termicznego przetwarzania odpadów. Pierwszy temat został bardzo dokładnie zrelacjonowany przez pana Michała Dzioba, prezesa ZU, o projekcie budowy ZTPO opowiedział Sławomir Kiszkurno. Prezentację dotyczącą projektu budowlanego przyszłego zakładu przedstawił przedstawiciel firmy Astaldi, jednego z konsorcjantów realizujących projekt.

Ważnym punktem spotkania było też przyjęcie zmienionego regulaminu Rady. Zgodnie z jego zapisami Rada Interesariuszy od 8 października jest radą dwóch spółek, Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii. Jest to ważny krok, szczególnie w perspektywie oddania w przyszłości do użytkowania obiektu ZTPO i współpracy ze stroną społeczną w zakresie jego funkcjonowania.

Spotkanie w dniu 16 maja 2019 r.

Tym razem spotkani strony społecznej i komunalnej zdominowane zostało przez temat realizowanej przez Zakład inwestycji, bardzo ważnej z punktu widzenia mieszkańców, czyli drugiej hermetycznej kompostowni. Dyrektor Jakubek omówił na jakim etapie jest obecnie budowa a wszyscy uczestnicy spotkania mogli przekonać się o tym naocznie podczas wizyty studyjnej.

Jednym z punktów spotkania było też omówienie kwestii dotyczących stopnia zaawansowani prac nad projektem budowy spalarni na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Obecną sytuację projektu realizowanego przez spółkę Port Czystej Energii zreferował Sławomir Kiszkurno.

Fakt, iż Rada funkcjonuje już od 2014 był jednym z powodów, by pochylić się nad jej regulaminem i wprowadzić zmiany pozwalające na przystosowanie go do obecnej sytuacji. Dyskusja nad zaproponowanymi zapisami stanowiła ostatni punkt tego posiedzenia Rady. Ustalono, iż uwagi uczestników zostaną naniesione do tekstu jednolitego.

Spotkanie w dniu 13 grudnia 2018 r.

Ostatnie w tym roku, przedświąteczne spotkanie Rady Interesariuszy zdominowane zostało przez tematy związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). W związku z tym w obradach wzięła udział grupa przedstawicieli konsorcjantów, gotowych do odpowiedzi na wszystkie kwestie z planowaną inwestycją.

Na początku Jarosław Paczos przedstawił prezentację poświęconą środowiskowym i technologicznym aspektom projektowanego obiektu. Poruszył m.in. kwestie ekspertyz geotechnicznych, sanitarnych oraz analiz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powstających w wyniku procesu spalania. Następnie Grzegorz Walczukiewicz, prezes Portu Czystej Energii Sp. z o.o, spółki odpowiedzialnej za realizację inwestycji, omówił krótko kwestie oddziaływania na środowisko omawianej instalacji ZTPO, po czym przekazał głos przedstawicielom konsorcjum odpowiedzialnego za projekt, budowę i eksploatację spalarni.

Przedstawiciele konsorcjum (reprezentanci firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Tiru) omówili przygotowywany projekt zarówno pod kątem architektonicznym, technologicznym, jak i środowiskowym. Przedstawiono wizualizacje poszczególnych części projektowanego zakładu.

Ostatnią część spotkania została zdominowana przez dyskusję na poruszane w prezentacjach kwestie. Ustalono, iż na szczegółowe pytania odpowiedzi zostaną przygotowane pisemnie.

part000001001002003004

Spotkanie w dniu 10 września 2018 r.

Drugie spotkanie Rady Interesariuszy w 2018 roku otworzył jej Przewodniczący, Sławomir Kiszkurno, który powitał wszystkich uczestników posiedzenia i przedstawił jego agendę. Obrady były poświęcone kwestiom prac budowlanych hermetycznej kompostowni, prac projektowych spalarni oraz mechanizmu funkcjonowania kontroli społecznej tego obiektu. W pierwszej części spotkania Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego przedstawił aktualne informacje nt. poziomu zaawansowania prac budowlanych powstającej kompostowni. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, wykonano już znaczną cześć konstrukcji fundamentowych. Opisał także wszystkie główne elementy wykonanych robót dla każdej z planowanych części obiektu.

W następnej kolejności Grzegorz Walczukiewicz, prezes Portu Czystej Energii Sp. z o.o. przedstawił krótką informację o zaawansowaniu prac projektowych spalarni. W ramach tej prezentacji przedstawiona została też wizualizacja budynku, poinformowano także o przygotowanych koncepcjach architektonicznych. Grzegorz Walczukiewicz podkreślił, że prace w tym zakresie również są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W ramach kolejnej części poświęconej mechanizmowi funkcjonowania kontroli społecznej instalacji spalarni omawiano kwestię regulaminu Rady Interesariuszy, w szczególności zapisów dotyczących finansowania jej działań. Sławomir Kiszkurno złożył propozycję wpisania do regulaminu zasady, która pozwalałaby Radzie Interesariuszy wnioskować do Zakładu Utylizacyjnego o wykonanie określonych zadań na dany rok, dotyczących funkcjonowania ZU. Michał Dzioba podkreślił, że  istotnym jest, aby przy tworzeniu koncepcji finansowania działań Rady Interesariuszy uwzględnić, iż coroczny plan rzeczowo-finansowy ZU opracowywany jest do końca września każdego roku. Zaznaczono również, że konieczne będzie szczegółowe określenie, które podmioty będą finansować konkretne działania.

W  trakcie dyskusji wiceprzewodniczący Rady, Jarosław Paczos zauważył, że niezwykle trudne jest określenie – ze znacznym wyprzedzeniem – zakresu planowanych wydatków, a także ich wysokości. Propozycje strony społecznej dotyczące zapisów w regulaminie mają zostać opracowane i ostatecznie zaproponowane na kolejnym  spotkaniu, które zaplanowano na grudzień tego roku.

Spotkanie w dniu 20 marca 2018 r.

Pierwsze w nowym roku obrady Rady Interesariuszy otworzył Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego Sp. z.o.o, który przedstawił głównych prelegentów podczas spotkania: Piotra Grzelaka, zastępcę prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, panią prof. dr hab. n. chem. Lidię Wolską, profesora dr hab. Inż. Grzegorza Wielgosińskiego, Teofila Markwitza, Kierownika Oddziału Polska Termomeccanica Ecologia, Andrzeja Bednarza, reprezentującego firmę TIRU, Maciej  Jakubka, członka zarządu ZU ds. technicznych oraz  Jarosława Paczosa, Wiceprzewodniczącego Rady.

Obrady były poświęcone kwestiom budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Profesor Grzegorz Wielgosiński przedstawił prezentację pt. „Czy trzeba bać się spalarni odpadów?”, w której zaprezentował szereg potwierdzonych naukowo argumentów wskazujących, że nie ma podstaw do obaw związanych z budową i eksploatacją Portu Czystej Energii. W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele konsorcjum odpowiadającego za technologię zakładu termicznego przekształcania odpadów i jego eksploatację oraz Maciej Jakubek, który zaprezentował propozycję ZU dla planu kontroli społecznej i podkreślał istotność przeprowadzania badań obligatoryjnych emisji dioksyn i metali ciężkich. Omówiona została również kwestia koncepcji stworzenia budżetu, który pozwoli Radzie Interesariuszy na wykonywanie dodatkowych, niezależnych badań emisyjnych.

W dalszej kolejności głos zabrali wiceprzewodniczący Rady, Jarosław Paczos i prof. Lidia Wolska – ich wypowiedzi wywołały dyskusję na temat zakresów i sposobów przeprowadzania badań emisji dioksyn. Omawiano też kwestie związane z formułą udziału Rady Interesariuszy w kontrolowaniu działania spalarni, w szczególności w zakresie emisji substancji szkodliwych.

Gość spotkania RI, wiceprezydent Piotr Grzelak, zakomunikował, że wolą miasta jest jak najbardziej transparentne działanie w kwestiach związanych z budową spalarni, dlatego też zagwarantował wsparcie stronie społecznej.

Na zakończenie spotkania Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku podziękował wszystkim uczestnikom za owocną dyskusję i podkreślił, że Zamawiający i Wykonawca uwzględnią w swych działąniach wszystkie poruszane podczas spotkania kwestie.

IMG_2373-kopia

IMG_2378-kopia

IMG_2382

Spotkanie w dniu 13 grudnia 2017 r.

Ostatnie w bieżącym roku obrady Rady Interesariuszy otworzył Wiceprzewodniczący Rady, pan Jarosław Paczos i przedstawił gości specjalnych spotkania: panią prof. dr hab. n. chem. Lidię Wolską, oraz pana dr inż. Macieja Tankiewicza z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor skierowała do zgromadzonych kwestię do rozważenia, związaną z przeprowadzeniem badań epidemiologicznych w kontekście uruchomienia planowanej spalarni odpadów. Po rozważaniach oraz dyskusji, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, pan Piotr Grzelak zaproponował skierowanie zapytania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o przedstawienie wyników regularnie przeprowadzanych badań oraz zaproszenie przedstawiciela ww. instytucji na kolejne spotkanie Rady.

W regularnej części zebrania przedstawiono informacje na temat bieżących działań w ramach projektu termicznego pn. „System Gospodarki Odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej”, jak również zaprezentowano stan postępowania w sprawie budowy nowej hali kompostowni na placu dojrzewania kompostu. Omówiono także bieżące funkcjonowanie oraz prowadzoną modernizację systemu odgazowania na terenie Zakładu Utylizacyjnego.

Na zakończenie spotkania pan Piotr Grzelak złożył wszystkim członkom Rady podziękowania za rok wytężonej i efektywnej pracy, podkreślając jednoczenie jej znaczenie dla miasta i mieszkańców.

20171213_124600

Rada 13.12.2017

Spotkanie w dniu 27 września 2017 r.

Podczas kolejnego spotkania Rady Interesariuszy jej członkowie zapoznali się informacjami na temat bieżących działań w ramach projektu „System Gospodarki Odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej”, a także poznali założenia dotyczące poszerzenia systemu zbiórki odpadów surowcowych w gminie Gdańsk oraz kampanii informacyjno – edukacyjnej. W tej kwestii pojawiło się wiele pytań, na które rzeczowo odpowiadał Przewodniczący Rady. Omówiono także działania dotyczące budowy kompostowni na terenie placu dojrzewania kompostu w Zakładzie Utylizacyjnym.

Głównym tematem spotkania był harmonogram inwestycji Port Czystej Energii, dyskutowano również szczegółowo o kwestiach związanych z technologią spalarni, jak również o monitoringu emisji, czy częstotliwości uzyskiwania pomiarów. W tym aspekcie Wiceprzewodniczący Rady, pan Jarosław Paczos w swoim wystąpieniu złożył wniosek o powołanie systemu społecznej kontroli projektowanej spalarni. Dyrektor Sławomir Kiszkurno zapewnił, że wniosek będzie rozpatrywany i Rada będzie dążyła do wypracowania najlepszego rozwiązania współpracy z operatorem ZTPO.

W ostatniej części spotkania Michał Dzioba, prezes ZU,  omówił bieżące funkcjonowanie Zakładu oraz przedstawił plany inwestycyjne na najbliższe lata.

Spotkanie w dniu 29 maja 2017 r.

W trakcie kolejnego spotkania Rady Interesariuszy jej członkowie zapoznali się z postępami w realizacji dwóch największych obecnie inwestycji Zakładu Utylizacyjnego: nowej kompostowni oraz spalarni odpadów.

Głównym tematem spotkania był przetarg na budowę hermetycznej kompostowni, który władze Zakładu zdecydowały się ponowić. Wynika to z faktu, że żadna z ofert, które mieściły się w zakładanym budżecie nie spełniała wymogów. Członkowie Rady przyjęli tę decyzję ze zrozumieniem. Dopytywali jednakże o harmonogram inwestycji.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o monitorowaniu pracy spalarni już po jej uruchomieniu. Przedstawiciele strony społecznej podkreślali, że zależy im szczególnie na możliwości kontroli działania instalacji przez zewnętrzny, niezależny podmiot.

– Jako zamawiający zapewniliśmy sobie taką możliwość. Natomiast, jaką to ostatecznie przyjmie formę będzie przedmiotem dyskusji w ramach Rady Interesariuszy. Będziemy dążyć do tego, by znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie – mówił Wojciech Głuszczak, członek zarządu ZU.

Do grona członków Rady Interesariuszy został jednogłośnie przyjęty Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. W trakcie posiedzenia zaprezentował on swoją wizję funkcjonowania Zakładu w perspektywie 5 lat. Członkowie Rady dopytywali przede wszystkim o rolę spalarni oraz sposób ograniczenia ilości składowanych odpadów.

Po zakończeniu posiedzenia członkowie Rady Interesariuszy udali się na plac dojrzewania kompostu, gdzie oceniali stopień jego opróżnienia, które powinno zakończyć się w czerwcu.

RI 29 maja 2017
RI 29 maja 2017

Spotkanie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Podobnie jak poprzednie spotkanie również to posiedzenie Rady zostało poświęcone głównie kwestiom budowy spalarni oraz zapisom SIWZ. Zaproszeni goście w osobach pana Jacka Kurzawy, doradcy w sprawach środowiskowych i pana mecenasa Pachulskiego przedyskutowali na forum Rady postulaty jakie strona postawiła strona społeczna, a które dotyczyły między innymi: rodzaju odpadów, które będą przekształcane w spalarni, kaloryczności wsadu, transportu frakcji energetycznej wytwarzanej w ZU, kształtu hali wyładunkowej, metodyki przeprowadzenia analiz oddziaływania na powietrze na etapie raportu środowiskowego oraz instytucji kontroli społecznej poza organami przewidzianymi przepisami.

Kolejnym punktem dyskusji był stan zaawansowania postępowania na budowę kompostowni na placu dojrzewania kompostu oraz omówienie prac modernizacyjnych systemu odgazowania kwater.

Spotkanie w dniu 28 marca 2017 r.

Spotkanie zostało zdominowane przez tematy dotyczące budowy spalarni, nowej kompostowni oraz podsumowanie roku w działalności ZU. Pan Grzegorz Walczukiewicz przedstawił postęp prac oraz realizację harmonogramu projektu termicznego, kwestie dotyczące budowy kompostowni omówił pan Jakubek, przedstawiając pokrótce historię postępowania i obecny stan zaawansowania prac.
Poruszono również temat budowy PSZOK-ów na terenie gminy Gdańsk. Prezydent Grzelak poinformował, że kwestia ta leży w gestii miasta, koncepcja i projekt są przygotowywane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, a w planie jest obecnie utworzenie dwóch PSZOK-ów, przy ul. Elbląskiej 66 oraz w dzielnicy Osowa.
Dyrektor Kiszkurno omówił planowane zmiany w systemie zbiórki odpadów w gminie Gdańsk. Odwołał się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wyjaśniając, że mimo wyznaczenia terminu wejścia w życie zmian na 1 lipca 2017 r. w Gdańsku, z uwagi na trwające zobowiązania przetargowe, odbędzie się to 1 kwietnia 2018 r. Wyjaśnił też cele i korzyści płynące z takiego systemu zbiórki.
Rada wzbogaciła się na tym posiedzeniu o nowych członków. W jej szeregi przyjęto panią Krystynę Szymańską, Prezes Fundacji ARMAAG oraz Cypriana Maciejewskiego, przedstawiciela UM w Gdańsku.

Wizyta studyjna w spalarni odpadów komunalnych w Koninie dnia 20 października 2016 r.

Wyjazd do spalarni odpadów w Koninie był okazją do zapoznania się z działaniem takiej instalacji w polskich warunkach. Członkowie Rady mieli już możliwość zapoznania się ze specyfiką tego typu obiektów na przykładzie spalarni działającej w Niemczech, ale pierwszy raz mogliśmy poznać realia eksploatacji takiej instalacji w Polsce. Zebrane w ten sposób doświadczenia innych zakładów będziemy mogli wykorzystać przy realizacji gdańskiego projektu.
Spalarnia odpadów w Koninie została oddana do użytku rok temu. Obsługuje 36 gmin zamieszkałych przez 367 tys. osób. Przetwarza 94 tys. ton odpadów rocznie za pośrednictwem jednej linii technologicznej. W efekcie powstaje energia elektryczna dla ok. 50 tys. mieszkań oraz ciepło zaspokajające 12 proc. rocznego zapotrzebowania mieszkańców Konina i okolic.
Jednym z tematów, bardzo ważnym przy tego typu obiektach, istotnym dla każdej ze stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,  są kwestie środowiskowe, czyli oddziaływanie tego typu instalacji na otoczenie i dialog społeczny w tym obszarze. W Koninie mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać poziom emisji ze spalarni za pomocą dostępnej w miejscu publicznym specjalnej tablicy informacyjnej, na której wyświetlane są szczegółowe parametry emisji. Instalacja jest też na bieżąco monitorowana przez urzędy odpowiedzialne za kontrolę stanu środowiska. Okazało się, że system oczyszczania spalin takich instalacji jest tak zaawansowany, iż nie ma mowy o negatywnym wpływie na otoczenie.

W wyjeździe studyjnym wzięli udział członkowie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego – eksperci, urzędnicy i przedstawiciele strony społecznej, którzy na bieżąco monitorują przygotowania do budowy spalarni odpadów Gdańsku oraz przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe w Gdańsku. Zgodnie z aktualnymi planami zostanie ona uruchomiona na terenie Zakładu Utylizacyjnego w 2020 r.

Wyjazd studyjny - Konin
Wyjazd studyjny – Konin
Wyjazd studyjny - Konin
Wyjazd studyjny – Konin
Wyjazd studyjny - Konin
Wyjazd studyjny – Konin

Spotkanie w dniu 27 września 2016 r.

To spotkanie członków Rady było bardzo bogate w podejmowane tematy. Obok bieżących informacji na temat projektu budowy nowej kompostowni i projektu termicznego, mieliśmy okazje zapoznać się z zasadami funkcjonowania WIOŚ w obszarze kontroli różnych instalacji pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Prezentację pn. „Rola i kompetencje Inspektoratu w świetle funkcjonowania zakładów oddziaływających znacząco na środowisko” przedstawił pan Jarosław Stańczyk. Prezentacja stała się impulsem do bardzo ciekawej dyskusji. Również Wiceprzewodniczący Rady, pan Jarosław Paczos, zaprezentował bardzo ciekawe informacje na temat modeli do badania rozprzestrzeniania się emisji oraz wpływu położenia Zakładu Utylizacyjnego i ukształtowania terenu na rozprzestrzenianie się emisji z ZU – zarówno teraz, jak i w perspektywie planowanej spalarni odpadów. W trakcie obrad wybrano też nowego przewodniczącego Rady, w związku z rezygnacją z tej funkcji pan Skurasa. Członkowie jednogłośnie wybrali do pełnienia tej funkcji pana Sławomira Kiszkurno, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. Spotkanie zakończono ustaleniem terminu kolejnego spotkania, którym jest wyjazd studyjny do spalarni odpadów komunalnych w Koninie. Jest to obiekt ciekawy przynajmniej z dwóch powodów: wykonany jest w technologii planowanej dla Gdańska, jest źródłem informacji  w kwestii zastosowanych tam rozwiązań ochrony środowiska i kontroli emisji.

Spotkanie w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Sierpniowe spotkanie Rady zostało zdominowane przez tematy związane z projektem budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Pan Grzegorz Walczukiewicz przedstawił Radzie obecny stan zaawansowania projektu jak też przybliżył kolejne etapy jego realizacji.Ważną kwestią było omówienie  tematów środowiskowych planowanej inwestycji i formuły wymiany informacji dotyczących tych aspektów. Ustalono, że to Rada właśnie jest platformą do wymiany poglądów, przedstawiania oczekiwań strony społecznej  i rekomendowania pewnych rozwiązań. Podkreślono też, że wszystkie postulaty strony społecznej sformułowane w ramach pracy Rady są poddawane dyskusji specjalistów pracujących nad zapisami SIWZ dla projektowanego obiektu.

Kolejnym bardzo ważnym tematem było omówienie stopnia zaawansowania prac dotyczących budowy nowej kompostowni. Strona społeczna wyraziła pewne zaniepokojenie przeciągającymi się kwestiami proceduralnymi. Ze strony Zakładu padło zapewnienie, że prace prowadzone są bez zbędnej zwłoki, natomiast terminy urzędowe muszą zostać zachowane.

Kolejnym tematem było omówienie bieżącej eksploatacji Zakładu i zwiększonej w okresie letnim uciążliwości odorowej. Dyrektor Maciej Jakubek wyjaśnił z czym związana jest obecna sytuacja i jakie kroki podejmowane są przez ZU w celu wyeliminowania tych niedogodności. Rekordowe opady z 14 lipca br. nie pozostały bez wpływu na funkcjonowania tak ogromnego obiektu jakim jest składowisko i plac dojrzewania odpadów biodegradowalnych. Ilość wody, jaka spadła na teren Zakładu w ten jeden dzień, jest w normalnych warunkach rozłożona na 10 miesięcy. Takie ekstremum pogodowe nie mogło pozostać bez wpływu na procesy zachodzące na składowisku. w znacznym stopniu zaburzone zostały procesy na placu dojrzewania odpadów bio, również gospodarka wodno-ściekowa stała się bardzo problematyczna. Wszystkie te elementy przełożyły się na wzmożoną uciążliwość odorową Zakładu.

Spotkanie w dniu 17 marca 2016 r.

Kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu poświęcone było kilku bardzo ważnym tematom, które de facto zdominują prace Rady w 2016 roku. Do dyskusji zaproszono również eksperta – dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Krystynę Szymańską.

Przedstawiciele strony społecznej, Rad Dzielnic, Rady Sołeckiej Otomina (Gmina Kolbudy), Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zakładu Utylizacyjnego, a także eksperci, najwięcej czasu poświęcili sprawie budowy spalarni odpadów komunalnych, szczególnie w aspekcie weryfikowania skuteczności redukacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Dyrektor ARMAAG przedstawiła szczegółową opinię na ten temat, rozważano także różne warianty monitoringu i nadzoru nad monitoringiem, by móc zagwarantować pełne bezpieczeństwo mieszkańców w okolicy.

Drugą omawianą, niezwykle ważną, kwestią był postęp prac przygotowawczych do inwestycji, która ma ograniczyć uciążliwości zapachowe z placu dojrzewania kompostu. Podsumowano przeprowadzony dialog techniczny z kilkunastoma firmami. W spotkaniach z nimi udział wziął m.in. prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego i wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy – Jarosław Paczos. Wnioski i dalsze działania w najbliższych miesiącach omówił Piotr Gołaszewski z ZU.

Natomiast Cyprian Maciejewski, rzecznik ZU, przybliżył działania informacyjne do mieszkańców (w roku minionym, bieżące oraz te planowane).

Spotkanie w dniu 21 stycznia 2016 r.

Członkowie Rady Interesariuszy spotkali się pierwszy raz w roku 2016, by podsumować działania podjęte w 2015 roku i przedyskutować plany na kolejne miesiące.

Jedną z ważniejszych kwestii omawianych na spotkaniu był udział przedstawiciela Rady Interesariuszy w dwóch postępowaniach prowadzonych przez Zakład Utylizacyjny z potencjalnymi wykonawcami. Mowa o dialogu konkurencyjnym, który dotyczy budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz dialogu technicznym, który rozpocznie się już niebawem a dotyczy projektu budowy zadaszonej hali na części placu dojrzewania kompostu. Członkowie Rady obecni na spotkaniu jednogłośnie zdecydowlai, że reprezentatem Rady powinien zostać pan Jarosław Paczos. Do rozważenia pozostaje też opcja, że oba dialogi będą szczegółowo weryfikowane przez całą Radę, w trakcie jej obrad, przy założeniu, że w związku z tym prawdopodobnie konieczne będzie zwiększenie częstotliwości spotkań. Szczegóły współpracy zostaną ustalone w najbliższych tygodniach.

Poza tym omówiony został bilans przywożonych i zagospodarowywanych przez ZU odpadów w 2015 roku, społeczne aspekty planowanej na połowę 2016 roku obowiązkowej segregacji szkła na terenie Gdańska, planowane badania emisji dioksyn i furanów oraz modernizacja i rozbudowa systemu odgazowania kwater.

Wyjazd studyjny w dniach 15 – 16 października 2015 r. 

Członkowie Rady Interesariuszy wzięli udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym do spalarni odpadów w niemieckim Großräschen. Wyjazd został zorganizowany w celu umożliwienia przedstawicielom lokalnej społeczności zapoznania się z tym, jak działa tego typu instalacja, dopytać ekspertów o szczegóły i rozwiać wszelkie wątpliwości. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w miejscowości Großräschen został wybrany nieprzypadkowo. Wykorzystane w nim technologie są bowiem podobne do tych, jakie mają być zastosowane w planowanej spalarni w Gdańsku (m.in. zastosowana tam rusztowa technologia spalania czy „paliwo” w postaci tzw. frakcji resztkowej, czyli odpadów wysokoenergetycznych, które nie nadają się do recyklingu i aktualnie są deponowane na składowiskach, np. pieluchy i folie). Przed wizytą w Niemczech uczestnicy wyjazdu odwiedzili też spalarnię odpadów w Poznaniu, której budowa właśnie dobiega końca.

Spotkanie w dniu 26 sierpnia 2015 r.
Po półtora roku wspólnego działania członkowie Rady Interesariuszy podsumowali zrealizowane do tej pory zadania. Podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli także przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego oraz władze Gdańska, wymienione zostały plany na kolejne miesiące oraz najważniejsze sukcesy będące efektem działalności Rady. Te drugie to przede wszystkim zmniejszenie oddziaływania zapachowego Zakładu dzięki rozwijaniu sieci odgazowania, przeprowadzenie specjalistycznych badań olfaktometrycznych (pomiary zapachu), ustalenie harmonogramu badań emisji dioksyn i furanów oraz szereg bieżących rozwiązań poprawiających funkcjonowanie hali kompostowni. Z kolei najistotniejszym celem do zrealizowania jest budowa hermetycznej hali, która ma powstać w miejscu placu dojrzewania kompostu i tym samym – znacząco ograniczyć uciążliwości zapachowe emitowane z tego rejonu. Członkowie Rady Interesariuszy zaznaczyli też, że w najbliższych miesiącach skoncentrują się na temacie budowy spalarni odpadów na terenie gdańskiego Zakładu.

Spotkanie w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Sezon wakacyjny nie spowodował zwolnienia prac Rady Interesariuszy Zakładu. Tak jak ustalono na ostatnim spotkaniu spotkaliśmy się w możliwie najszybszym terminie by poznać harmonogram realizacji bardzo ważnych inwestycji mających na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych Zakładu. I ten temat zdominował dzisiejsze spotkanie. Wagę tych czekających Zakład inwestycji i wolę do jak najszybszej ich realizacji podkreśla udział w spotkaniu Prezydenta Andrzeja Bojanowskiego. Plany Zakładu przedstawił Prezes Głuszczak. Dyskusja była bardzo merytoryczna i zaowocowała pozytywnym przyjęciem harmonogramów przez stronę społeczną.

Spotkanie w dniu 16 czerwca 2015 r.

Zgodnie z rekomendacjami Rady Zakład Utylizacyjny zlecił wykonanie opracowania mającego wyznaczyć ew. kierunek działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania Zakładu na otoczenie. I właśnie prezentacja wyników tego opracowania była głównym punktem ostatniego spotkania członków Rady. Autor projektu, dr Zbigniew Grabowski, przedstawił wyniki prac i zarekomendował rozwiązania, które zdaniem twórców raportu przyczynią się do znacznego ograniczenia odczuwalności funkcjonowania Zakładu przez mieszkańców okolicznych osiedli. Mowa jest o dwóch obiektach, które miałyby powstać na terenie ZU: zamkniętej hali, która stanęłaby na części placu dojrzewania kompostu, który stanowi główne źródło uciążliwości, jako rozwiązania likwidującego skutki a nie przyczyny obecnej sytuacji oraz obiektu suchej fermentacji, która jest rozpatrywana jako technologia docelowa. Zarówno Rada Interesariuszy jak i ZU zgodnie uznali, że rozwiązania te przyczynią się do poprawy sytuacji i należy przejść do fazy przygotowania tych inwestycji. ZU zobowiązał się do przedstawienia harmonogramu działań na kolejnym spotkaniu RI, które zaplanowane jest na 3 tydzień lipca br.

Spotkanie w dniu 3 marca 2015 r.

Na początku marca odbyło sie pierwsze w tym roku spotkanie Rady Interesariuszy. Na porządku stanęły sprawy związane z posumowaniem roku w pracy Zakładu, omówieniem stanu prac nad projektem termicznym jak też przedstawieniem postępu prac nad opracowaniem prezentującym możliwości zmniejszenia uciążliwości odorowych Zakładu. Ten ostatni temat jest wynikiem rekomendacji, jakie Rada przedstawiła na ostatnim spotkaniu w listopadzie 2014 r. Podsumowanie roku przedstawił pan Wojciech Głuszczak. Kwestie związane z projektem termicznym zaprezentował pan Sławomir Kiszkurno, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Członkowie Rady wykazali bardzo duże zainteresowanie tematem, postanowiono też, że kwestie środowiskowe związane z tym projektem powinny być omówione w szerszym gronie, z udziałem przedstawicieli Rady.  Ustalono, że spotkanie poświęcone tym zagadnieniom odbędzie się jeszcze w marcu. Natomiast kolejne spotkanie Rady zaplanowano na kwiecień, po uzyskaniu opracowania dotyczącego rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości odorowych Zakładu.

Spotkanie w dniu 25 listopada 2014 r

Po blisko rocznej pracy Rady przyszedł czas na podsumowania. Na ostatnim spotkaniu członkowie Rady zapoznali sie z wynikami badań olfaktometrycznych przeprowadzonych w ZU we wrześniu 2014 r. Analizę badań przeprowadził dr Andrzej Wieczorek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, w którego strukturach funkcjonuje Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza.  W formie prezentacji podsumowano poznane dotychczas technologie, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia uciążliwości zapachowej Zakładu. Spotkanie zakończono propozycją rekomendacji działań naprawczych. Ustalono, że Zakład przeanalizuje technologię suchej fermentacji pod kątem jej zastosowania w ZU oraz podejmie dalsze kroki w celu optymalizacji procesu kompostowania. Członkowie Rady wspólnie wyrazili też potrzebę podjęcia działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zbierania odpadów mokrych, w szczególności w kwestii dotyczącej ograniczenia zanieczyszczenia tej frakcji siatkami foliowymi.

Spotkanie Rady w dniu 29 września 2014 r.

29 września br. o godz. 12 odbyło się spotkanie członków Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. W trakcie spotkania omawiano tematy związane z projektem termicznym: System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. Pan Grzegorz Walczukiewicz przedstawił na jakim etapie sa obecnie prace związane z realizacja tego projektu oraz odpowiadał na pytania członków Rady. Następnie dyskutowano sprawy związane z funkcjonowaniem kompostowni. Pan Paczos przedstawił prezentację dotyczącą badań na temat uciążliwości odorowych, jakie są wspólne dla wszystkich instalacji kompostowni i dobrych praktyk, które mają wpływ na ograniczenie ich uciążliwości. Członkowie Rady wspólnie zgadzają się, że wydłużenie czasu przebywania odpadów w zamkniętej hali kompostowni mogłoby pozytywnie wpłynąć na ograniczenie uciążliwości. Jest to jednak sposób bardzo trudny do zastosowania ze względu na technologię pracy kompostowni. Na spotkaniu przyjęto nowego członka Rady w osobie pana Piotra Lachowskiego, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ujeścisko-Łostowice, która będzie reprezentowana alternatywnie przez panią Dominiczak lub pana Lachowskiego.

Wyjazdowe spotkanie Rady

10 września br. członkowie Rady Interesariuszy wizytowali Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gotartowie, który stosuje technologię kompostowania odpadów bio w zamkniętych tunelach, tzw. biodomach. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze wspomnianą technologią oraz sprawdzenie możliwości jej zastosowania w gdańskim zakładzie. Poniżej fotoreportaż z wyjazdu.

Spotkanie Rady w dniu 13 czerwca 2014 r.

Rada Intersariuszy Zakładu spotkała się już po raz trzeci. Tym razem członkowie Rady, po omówieniu kwestii proceduralnych, mieli możliwość poznania opinii przedstawiciela firmy Eko-Region z Bełchatowa, który stosuje w swoim zakładzie technologię przykrywania przym kompostowym półprzepuszczalnymi membranami, na temat tego rozwiązania. Przykrywanie pryzm było przedmiotem rozważań członków Rady na wcześniejszych spotkaniach pod kątem zastosowania w Zakładzie. Prelekcja pana Frączkowskiego byłam bardzo merytoryczna i pozwoliła członkom Rady na wyrobienie opinii na temat tej technologii.  Jednocześnie członkowie Rady zapoznali się z technologią kompostowania odpadów w tzw. biodomach. Dyrektor Jakubek przedstawił też propozycję przeprowadzenia badań olfaktometrycznych. Rada uznała badania za wskazane i zarekomendowała ich wykonanie.

Wyjazdowe spotkanie Rady

10 kwietnia br. członkowie Rady Interesariuszy udali się w ramach wyjazdowego spotkania do ZUO w Elblągu, w celu zapoznania się z technologią przykrywania pryzm kompostowych dojrzewających na placu przepuszczalną membraną i wpływu tego rozwiązania na ograniczenie odorowości tych pryzm. Wizyta pozwoliła jej uczestnikom na skonfrontowanie rozwiązań stosowanych w Zakładzie z innymi. Otrzymaliśmy dużą porcję informacji i materiału do rozważań. Wnioski przyjdzie nam wyciągnąć na następnym spotkaniu, które planujemy zorganizować w maju.

II spotkanie Rady Interesariuszy

W dniu 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego.
Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad przedstawiciele firm Eisenmann i Eggersmann przedstawili rozwiązania mające na celu zmniejszenie niedogodności zapachowych związanych z zagospodarowywaniem odpadów bio na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Zaprezentowane rozwiązania dotyczyły procesów fermentacji i możliwości ich zastosowania w procesie technologicznym Zakładu. Prezentacje firm są początkiem realizacji założeń Rady, której celem jest poznanie przez jej członków dostępnych na rynku technologii, przed etapem wyboru i rekomendacji rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w Zakładzie Utylizacyjnym. Rada dąży do tego, by rozwiązania poznawać nie tylko teoretycznie, czego przejawem są planowane wizyty studyjne w wybranych zakładach zagospodarowywania odpadów komunalnych. Intencją Rady jest też poszukiwanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na zoptymalizowanie obecnie wykorzystywanej na terenie ZU technologii

Spotkanie inauguracyjne Rady Interesariuszy
16 stycznia br., zgodnie z deklaracją złożoną przez Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. Wojciecha Głuszczaka, odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Interesariuszy.
Rada Interesariuszy jest organem powołanym w celu przeanalizowania rozwiązań, których realizacja pozwoli na zmniejszenie uciążliwości Zakładu i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Miasta Gdańska i Gminy Kolbudy.
Rada skupia przedstawicieli środowisk aktywnych w temacie funkcjonowania Zakładu, czyli społeczników, ekologów, ekspertów z gdańskich uczelni wyższych, przedstawicieli Miasta i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Do udziału w pracach Rady zaproszono:

 1. Aleksandrę Bielicką-Giełdoń – Uniwersytet Gdański
 2. Barbarę Brandt-Sarnecką – Sołtys wsi Otomin
 3. Izabelę Borkowską – Pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska
 4. Krystynę Dominiczak – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ujeścisko-Łostowice
 5. Ewę Kowalską – Właścicielka serwisu ibedeker.pl
 6. Magdalenę Nowicką – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasień
 7. Ewę Siedlecką – Polski Klub Ekologiczny
 8. Wiesława Chmurę – Sołtys wsi Kowale
 9. Krzysztofa Jagodzińskiego – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 10. Macieja Lisickiego – Prezydent Miasta Gdańska
 11. Jarosława Paczosa – Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki
 12. Dimitrisa Skurasa – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska
 13. Wojciecha Winieckiego – Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej
 14. Wojciecha Głuszczaka – Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
 15. Macieja Jakubka – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Członek Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Wszyscy z zaproszonych osób wyrazili gotowość do uczestniczenia w pracach.
W trakcie I posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z treścią Listu Intencyjnego, po drobnych korektach tekstu przystąpiono do uroczystego podpisania Listu przez jej Członków.

W ramach spotkania członkowie Rady mieli możliwość zwiedzenia Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji modernizowanych lub wdrożonych w 2013 roku oraz planowanych na 2014 rok.
W kolejnej części panelowej spotkania dyskutowano na temat głównych kierunków działania Rady, oraz  metodologii rekomendowania prac.
Ustalono również zakres tematyczny oraz orientacyjny termin kolejnego spotkania.

Skip to content