Wyniki badań mikrobiologicznych

W okresie od lutego do października 2013 r., w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki, przeprowadzono na terenie Zakładu badania, których celem było oszacowanie możliwości wystąpienia zagrożenia bakteriami i grzybami na terenie ZU oraz rejonie jego oddziaływania.

Poniżej wyniki:

  1. Wyniki badań mikrobiologicznych przeprowadzonych na różnych stanowiskach położonych na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. i na terenach przylegających do Zakładu wskazują na istnienie różnych źródeł zanieczyszczenia powietrza.
  2. Na podstawie uzyskanych wyników badań mikrobiologicznych badane powietrze można ocenić jako niezanieczyszczone pod względem liczby bakterii mezofilnych i promieniowców oraz jako przeciętnie czyste pod względem liczby grzybów pleśniowych, co ze względu na charakter działalności jaką prowadzi Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. należy uznać za bardzo pozytywne.
  3. W badanym powietrzu drobnoustroje występowały w ilościach nie zagrażających zdrowiu mieszkańców i pracowników Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
  4. Obecność drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych na stanowiskach położonych na terenach bezpośrednio przyległych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. (Agata-Meble, parking przy IVECO, firma TAPI) może być spowodowana wynikiem oddziaływania bioaerozolu powstającego w związku z funkcjonowaniem Zakładu i kwatery składowania odpadów.
  5. Wykazano, że liczba bakterii w pobranych próbkach powietrza była zależna od warunków atmosferycznych, a szczególnie od temperatury powietrza. Liczba bakterii mezofilnych oraz grzybów pleśniowych była niższa w miesiącach zimnych – luty, marzec, październik, a wyższa w miesiącach ciepłych – kwiecień, czerwiec, lipiec.
  6. Skład jakościowy bakterii w badanym powietrzu był typowy dla bioaerozoli tworzących się w wyniku działalności obiektów komunalnych jakimi są składowiska odpadów

Badania przeprowadzone zostały przez pracowników Zakładu Ochrony Środowiska i Higieny Transportu, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas 7 serii badań,  próbki powietrza pobierano metodą szczelinowo-zderzeniową za pomocą próbnika M Air T Millipore.

Analiza mikrobiologiczna powietrza obejmowała oznaczenia w ocenie jakości powietrza zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716).

Dokumenty do pobrania:

 Pełna wersja analizy