Wizyta przedstawicieli Niemieckiego Stowarzyszenia Usuwania Azbestu

16 września gościliśmy w naszym Zakładzie grupę niemieckich specjalistów z branży zagospodarowywania odpadów azbestowych.

Przedstawicielom Niemieckiego Stowarzyszenia Usuwania Azbestu z Hamburga zależało na poznaniu specyfiki funkcjonowania tak dużego zakładu jakim jest ZU. Z zainteresowaniem zwiedzili najważniejsze obiekty naszej firmy, czyli sortownię i kompostownię, poznali system odzyskiwania biogazu z kwater i przetwarzania go na energię elektryczną oraz nasz system odzyskiwania odpadów surowcowych. Siłą rzeczy bardzo interesowały ich też kwestie związane z usuwaniem i składowaniem odpadów zawierających azbest na naszym terenie. Spotkanie było bardzo owocne zarówno dla gości jak i dla specjalistów ZU. Poziom procesów z zakresu gospodarki odpadami w Niemczech jest dla Polski wzorem do naśladowania. Każde więc takie spotkanie, z praktykami, z ludźmi o ogromnym doświadczeniu w zagospodarowaniu odpadów, jest dla gdańskiego Zakładu cennym doświadczeniem.