Spółka

Regulamin usług

Podstawowe dokumenty, które regulują pracę Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku to:

1) Regulamin Usług

Zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXVII/236/91 z dnia 17 grudnia 1991r., uchwałą nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009r. oraz Umową Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017  r., poz. 1289  ze zm.) w zakresie zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów poprzez:

a) składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

b) składowanie odpadów budowlanych zawierających azbest,

c) magazynowanie odpadów niebezpiecznych,

d) zbieranie odpadów do odzysku, w tym recyklingu,

e) odzysk odpadów na obiektach technologicznych Zakładu;

Dokument precyzuje również obowiązki Spółki wobec usługobiorców.

Regulamin
Wzór oświadczenia, załącznik do Regulaminu Usług
Załącznik nr 1 do Regulaminu Usług
Załącznik nr 2 do Regulaminu Usług

 

2) Pozwolenie Administracyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Pozwolenia zintegrowane oraz instrukcje dla ZU wydał Marszałek Województwa Pomorskiego:

  1. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  2. Pozwolenie zintegrowane dla kwatery
  3. Instrukcja prowadzenia składowiska
  4. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Dokumenty dostępne na stronie BIP

Skip to content