Spółka

Regulamin usług

Podstawowe dokumenty, które regulują pracę Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku to:

1) Regulamin Usług

Określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr  XXXVII/236/91 z dnia 17 grudnia 1991 r., uchwałą nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. oraz Umową Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zakresie zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów:

– zagospodarowanie oraz składowanie odpadów innych niż niebezpieczne,
– magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
– zbieranie odpadów do recyklingu,
– zbieranie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania,
– zbieranie odpadów przeznaczonych do odzysku,
– sortowanie i kompostowanie odpadów.

Dokument precyzuje również obowiązki Spółki wobec usługobiorców.

2) Pozwolenie Administracyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Pozwolenia zintegrowane oraz instrukcje dla ZU wydał Marszałek Województwa Pomorskiego:

  1. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  2. Pozwolenie zintegrowane dla kwatery
  3. Instrukcja prowadzenia składowiska
  4. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin Usług (tekst ujednolicony) 2016

Pozwolenie zintegrowane mbp 2015

Zmiana pozwolenia zintegrowanego mbp 2016

Pozwolenie zintegrowane (kwatera) 2009

Sprostowanie pomyłki w pozwoleniu (kwatera) 2010

Zmiana pozwolenia (kwatera) 2010

Zmiana pozwolenia (kwatera) 2011

Zmiana pozwolenia (kwatera) 2012

Zmiana pozwolenia (kwatera) 2014

Zmiana pozwolenia (kwatera) 2016

Instrukcja prowadzenia składowiska 2016

Sprostowanie pomyłki w instrukcji 2016

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 2014

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2014

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2015