Spółka

Przedmiot działalności

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku rozpoczął działalność w lipcu 1992 roku. Firma wyodrębniona została w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 XXXVII/236/91. W rezultacie w Gminie Gdańsk, rozdzielono gospodarkę odpadami i ich utylizację od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów.

Od 1973 roku Zakład funkcjonował jako składowisko odpadów komunalnych, obsługując mieszkańców Miasta i Gminy Gdańsk oraz sąsiednie gminy.

Zmierzając ku poprawie stanu czystości miasta i usprawnieniu gospodarki odpadami oraz dostosowania jej do wymogów prawa unijnego, Zakład przystąpił w roku 2008 do realizacji przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Unię Europejską, pod nazwą: „Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku”.

Dzięki zakończonym w roku 2011 pracom modernizacyjnym (wartych ok. 320 mln zł), Zakład Utylizacyjny stał się nowoczesnym i bezpiecznym Zakładem Zagospodarowania Odpadów. W efekcie w Gdańsku prowadzona jest wydajna oraz przyjazna środowisku gospodarka odpadami komunalnymi.

BezNazwy_Panorama1

Strategiczne zadania Zakładu

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. realizuje zadania publiczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w ramach zadań własnych Gminy Miasta Gdańsk.

Zadania te realizowane są zgodnie z głównymi zasadami gospodarki odpadami, a mianowicie:

 • prowadzenie efektywnego, proekologicznego odzysku jak największej ilości surowców z ogólnej masy odpadów,
 • przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w sposób bezpieczny,
 • bezpieczne składowanie odpadów w sytuacji braku możliwości zagospodarowaia ich w inny sposób,
 • eksploatacja składowiska oraz instalacji w sposób jak najbardziej prośrodowiskowy i bezpieczny dla okolicznych mieszkańców.

W tym zakresie Spółka współpracuje z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportu i utylizacji odpadów.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest:

 • przyjmowanie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • przyjmowanie odpadów niebezpiecznych,
 • odzysk surowców z odpadów segregowanych,
 • odzysk surowców z odpadów komunalnych – resztkowych,
 • przyjmowanie odpadów elektro RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego,
 • przyjmowanie do obróbki odpadów posegregowanych ( (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio, resztkowe)
 • zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (produkcja certyfikowanego “kompostu”),
 • przyjmowanie gruzu i odpadów poremontowych,
 • pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Spółka ponadto zajmuje się:

 • wytwarzaniem energii elektrycznej z gazu składowiskowego,
 • dystrybucją energii elektrycznej,
 • sprzedażą hurtową złomu i innych surowców z odpadów,
 • działalnością związaną z rekultywacją,
 • pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami,
 • podnoszeniem świadomości społecznej i promocją zasad właściwego postępowania z odpadami,
 • szeroko pojmowaną działalnością w ramach “zaangażowania społecznego”.

056

Skip to content