Spółka

Historia i rozwój Zakładu

Funkcjonowanie składowiska odpadów w Gdańsku Szadółkach zarządzanego obecnie przez Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o., rozpoczęło się w latach 60 – tych. W 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady  Narodowej w Pruszczu Gdańskim podjęło decyzję o lokalizacji wysypiska odpadów dla miasta Gdańska na terenie nieczynnego już wyrobiska żwiru w Szadółkach. Natomiast decyzją z roku 1971 przekazano użytki rolne o powierzchni 57,45 ha na terenie wsi Szadółki z przeznaczeniem na urządzenie wysypiska śmieci.

Od 1973 roku Zakład funkcjonował zatem jako składowisko odpadów komunalnych, obsługując mieszkańców Miasta i Gminy Gdańsk oraz sąsiednie gminy.

Firma o nazwie Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. wyodrębniona została w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 XXXVII/236/91. W rezultacie w Gminie Gdańsk, rozdzielono gospodarkę odpadami i ich utylizację od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów.

W ciągu 25 lat swojego funkcjonowania składowisko odpadów działało w oparciu o pozwolenia na prowadzenie działalności, wydawane przez różne organy. I tak m.in.:

–  dnia 27 czerwca 1997 na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13.09.1996 r. Zakład Utylizacyjny uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gdańsk, Kolbudy i   Miasta Pruszcz Gdański wydane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Pozwolenie to obwiązywało do 30 lipca 2007 r.

–  w grudniu 2001 roku na podstawie m.in. Ustawy o odpadach, Wojewoda Pomorski wydał nakaz na sporządzenie Przeglądu ekologicznego dla składowiska odpadów Gdańsk-Szadółki. Po złożeniu Przeglądu Zakład Utylizacyjny otrzymał w czerwcu 2003 roku decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Decyzja obowiązywała do 31 grudnia 2004 r.

– w styczniu 2005 r. decyzją Wojewody Zakład otrzymał 10 letnie pozwolenie na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów.

– po zmianie przepisów na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska Zakład złożył wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego. 13 listopada 2009 roku Wojewoda Pomorski udzielił Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacja do składowania odpadów […] zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. Termin obowiązywania pozwolenia ustalono na 31 października 2019 roku.

Pan zagospodarowania przestrzennego

Dokumentami, które sankcjonowały istnienie składowiska na tym terenie były również plany zagospodarowania przestrzennego.

W uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2000, czytamy co następuje:

W planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym znajduje się składowisko (zatwierdzony uchwałą nr LXV/484/93 rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 1993) przewidywano likwidację wysypiska komunalnego w Gdańsku Szadółkach po jego całkowitym wypełnieniu i przeznaczenie tego terenu na funkcję nauki, która stanowić miała centrum zespołu usług z zielenią towarzyszącą o znaczeniu ponaddzielnicowym.

W roku 1993 podjęta została również uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie założeń polityki ekologicznej miasta. W dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi zakładała ona dysponowanie obecnym składowiskiem do roku 2015.

Sprzeczność tych ustaleń spowodowała konieczność znalezienia optymalnego rozwiązania dla tego newralgicznego dla funkcjonowania miasta Gdańska i okolicznych gmin problemu.
W związku z powyższym podjęto szereg opracowań studialnych a także ocen oddziaływania na środowisko dot. składowiska odpadów w Szadółkach […] z których wynika jednoznacznie, że na terenie miasta Gdańska i w gminach sąsiadujących, poza istniejącym, nie ma realnej możliwości lokalizacji składowiska odpadów komunalnych wraz z zakładami utylizacyjnymi.

W związku z tym zlecono sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki-Zachód
w rejonie ulic Przywidzkiej, Jabłoniowej i Lubowidzkiej.

Plan zagospodarowania ustala dla składowiska odpadów komunalnych maksymalną rzędną składowania 135 m n.p.m, co pozwoli na użytkowanie składowiska do 2025 r.

Dla terenów wokół składowiska plan ustala strefowanie zagospodarowania przestrzennego.

W I strefie przylegającej bezpośrednio do terenów składowiska o szerokości 290-310 m wprowadzono takie funkcje, które są dopuszczane w strefach ograniczonego użytkowania przy składowiskach odpadów komunalnych.

W pozostałych strefach w miarę oddalania się od terenu składowiska […] wprowadzono funkcje bardziej zróżnicowane jakościowo i ilościowo, w tym m.in. funkcję mieszkaniową bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz tereny zieleni pełniące funkcje ochronne lub izolacyjne.

Jak wykazano teren Szadółek był od lat jedyną optymalną lokalizacją składowiska dla Gdańska i okolicznych gmin. Stąd też starania Zakładu Utylizacyjnego by do maksimum przedłużyć możliwość funkcjonowania składowiska w tej lokalizacji.

Modernizacja ZU

Działając zgodnie z zapisami uchwały oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi,  jak też chcąc zapewnić mieszkańcom Gdańska możliwość unieszkodliwiania odpadów w jak najdłuższej perspektywie czasowej, Zakład Utylizacyjny rozpoczął prace nad modernizacją zakładu mającą na celu przekształcenie go w nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Ze względu na ogromny koszt tej inwestycji Zakład starał się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Po latach ciężkiej pracy i starań otrzymaliśmy pomoc unijną na realizację projektu 7 sierpnia 2009 roku.

28 września 2005 roku Zakład otrzymał pozwolenie na budowę. Przekazanie placu budowy wykonawcom nastąpiło 19 sierpnia 2008 roku. W ramach modernizacji w zakładzie powstały:

– nowoczesna kwatera składowa na odpady

– sortownia odpadów zmieszanych

– kompostownia

– segment unieszkodliwiania biogazu

– podczyszczania odcieków działająca na zasadzie odwróconej osmozy

oraz wiele innych instalacji, które pozwalają określić nasz zakład jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowywania odpadów w Polsce.

Wnioskowana przez ZU przepustowość obiektu kompostowni na poziomie 90 tys. ton rocznie została zredukowana decyzją WFOŚiGW w Gdańsku do 60 tys. ton rocznie.

Dopełnieniem działań z zakresu modernizacji jest projekt budowy zakładu termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów. Dzięki realizacji tej inwestycji aglomeracja trójmiejska zyska  kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych. Szczegóły dotyczące tego projektu dostępne są na naszej stronie w zakładce Port Czystej Energii.