Spółka

MGOK

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku
Beneficjent: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Partner: nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.02.01.00–00-001/07-00 z dnia 07.08.2009 roku, Aneks nr 4 z dnia 28.05.2014 roku
Całkowita wartość Projektu: 390 714 505,96 zł
Wydatki kwalifikowalne: 221 184 735,14 zł
 Wydatki niekwalifikowalne:  169 529 770,82 zł
 Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE:  188 007 024,87 zł
 Poziom dofinansowania:  85% wydatków kwalifikowalnych
 Okres kwalifikowania wydatków  01.01.2007 – 30.11.2011
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji rzeczowej projektu: 04.2008 r. – 05.2011 r.

1. Opis projektu

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, jako jeden z niewielu tego rodzaju zakładów na terenie Polski, został w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej zaliczony do tych, które mogą dalej funkcjonować po ich zmodernizowaniu. Wiązało się to z koniecznością dostosowania do grudnia 2009 roku technologii zagospodarowania odpadów do standardów prawa unijnego i polskiego.

Istniejący przed modernizacją Zakład, ze względu na swą infrastrukturę miał możliwość unieszkodliwiania odpadów komunalnych niesegregowanych tylko poprzez składowanie. Obowiązujące przepisy unijne definiują tego rodzaju zagospodarowanie odpadu jako ostateczność, możliwą jedynie w przypadku gdy inne formy unieszkodliwiania są nieuzasadnione ekonomicznie lub technologicznie.

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 99/31 z 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów, zobowiązuje Polskę do stopniowego zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych na kwaterach, do następujących poziomów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku:

 • do 75 proc. wagowo w 2010 roku
 • do 50 proc. wagowo w 2013 roku
 • do 35 proc. wagowo w 2020 roku

Wdrożenie dyrektyw unijnych było powodem konieczność modernizacji istniejącego składowiska w Szadółkach i przekształcenia go w nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Realizacja projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” oznacza kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami i spełnienie norm ochrony środowiska wymaganych w krajach Unii Europejskiej.

2. Zakres rzeczowy

Poniżej wymienione zostały główne elementy inwestycji.

 • Sortownia

Sortownia odpadów  zmieszanych o przepustowości do 210 000 ton odpadów rocznie. Celem istnienia sortowni jest maksymalny odzysk odpadów surowcowych, jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. W sortowni możliwe jest również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania i frakcji wysokoenergetycznej, przeznaczonej jako wsad do instalacji termicznego przetwarzania odpadów.

 • Kwatery składowania odpadów

Kompleks kwater składowych, obejmujący kwaterę istniejącą oraz dwie nowo wybudowane kwatery składowe: na odpady zawierające azbest oraz na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Kwatery wyposażone są w system uszczelniania dna, drenażu i odbioru odcieków oraz odgazowania. Kwatera na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne funkcjonuje od 1 stycznia 2010 roku. Kwatera na odpady zawierające azbest funkcjonuje od 16 sierpnia 2011 r.

 • Bioelektrownia

Segment unieszkodliwiania biogazu, składający się z sieci podciśnieniowej (studnie biogazowe, studnie odwodnieniowe, stacje zbiorcze, sieć przesyłowa) oraz elektrowni biogazowej o docelowych parametrach: ok 1,9 MW mocy elektroenergetycznej i 2,6 MW mocy cieplnej.

 • Kompostownia

Kompleks kompostowni o rocznej zdolności przerobowej 80 000 ton, obejmujący kompostownię kontenerową KNEER, kompostownię tunelową, plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania kierowane są odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi.

 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych

Segment demontażu i rozdrabniania dla takich odpadów jak meble, materace, dywany, duże zabawki itp.

 • Segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych

Segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych, składający się z kwatery czasowego gromadzenia odpadów budowlanych oraz placu, na którym odpady te będą kruszone, celem wydzielenia frakcji użytkowych ( metale, kruszywa, ziemia) oraz balastu i przygotowania do wykorzystania, np. jako materiał do budowy dróg na składowisku.

 • Podczyszczalnia

System odbioru i podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych, którego głównym elementem jest podczyszczalnia, pracująca w układzie dwustopniowym z wykorzystaniem metody odwróconej osmozy.

 • Platforma odbioru odpadów od osób fizycznych

Od kwietnia 2011 r. mieszkańcy gmin obsługiwanych przez Zakład mają możliwość przekazania odpadów innych niż komunalne zmieszane na platformie odbioru odpadów (PSZOK). System taki pozwala na bezpieczne dla mieszkańców i kontrolowane przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia. Dodatkowo, odpady te przyjmowane są na preferencyjnych warunkach.

066

Skip to content