Poznaj sposoby przekazania odpadów nietypowych

Zasady odbioru odpadów niebezpiecznych

Z odpadami niebezpiecznymi, zwanymi też problemowymi mamy do czynienia bardzo często. Wielokrotnie też bywa, że nie zdajemy sobie sprawy z tego faktu. Bo czy mając niesprawną jarzeniówkę lub żarówkę energooszczędną lub puszkę z farbą jest to dla nas zawsze oczywiste, że są to właśnie odpady niebezpieczne?

Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.

Te odpady wymagają określonego, bezpiecznego postępowania. Ponieważ w istotny sposób zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi nie mogą pod żadnym pozorem trafić do tzw. „zwykłego” kosza na śmieci. Zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Ich unieszkodliwienie obwarowane jest bardzo restrykcyjnymi prośrodowiskowymi przepisami. By mogły zostać zagospodarowane zgodnie z wymogami, muszą trafiać wyłącznie do instalacji, które się w tym specjalizują.

W tym właśnie zakresie pomocą służy Zakład Utylizacyjny. Nasz PSZOK i działający w jego ramach Magazyn Odpadów Niebezpiecznych są gwarantem bezpiecznego zagospodarowania tego typu odpadów. Uwaga! Odpady te nie są składowane w gdańskim ZU, a jedynie zabezpieczane i następnie transportowane do specjalistycznych zakładów. Dlatego też, przyjeżdżając do nas i oddając odpady w magazynie lub do specjalnego kontenera wystawionego na parkingu dla gości mamy pewność, że odpady te nie stanowią żadnego zagrożenia dla środowiska i ludzi.