Poznaj sposoby przekazania odpadów nietypowych

PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, w skrócie PSZOK, to miejsce na terenie Zakładu, w którym  każdy mieszkaniec Gdańska może oddać nieodpłatnie (2 tony rocznie) odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).

Z PSZOKu mogą też korzystać mieszkańcy spoza gminy Gdańsk ponosząc opłatę za zagospodarowanie odpadów zgodnie z naszym cennikiem. Zakład udostępnia również swoje usługi firmom (odpłatnie).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mieszkaniec Gdańska dostarczający odpady własnym transportem do Zakładu, zobowiązany jest do udokumentowania faktu zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk poprzez okazanie:

  • dokumentu tożsamości, lub
  • oświadczenia właściciela nieruchomości, lub
  • zaświadczenia np. Zarządu Ogródków Działkowych o dzierżawie, użytkowaniu działki

I. Odpady przyjmowane nieodpłatnie, bez limitu, pod warunkiem ich posegregowania (kod odpadu i nazwa):

 • 15 01 01  – opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02  – opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 04  – opakowania z metali,
 • 15 01 05  – opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 07  – opakowania ze szkła,
 • 16 01 03  – zużyte opony,
 • 20 01 01  – papier i tektura,
 • 20 01 02  – szkło,
 • 20 01 13*- rozpuszczalniki,
 • 20 01 14*- kwasy,
 • 20 01 15*- alkalia,
 • 20 01 17*- odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
 • 20 01 23*- zużyte urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • 20 01 29*- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
 • 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
 • 20 01 36  – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 39  – tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40  – metale,
 • 20 01 99 – igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym,
 • 20 02 01  – odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 03 07  – odpady wielkogabarytowe.

II. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są od mieszkańców Gdańska bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej w ilości 2 tony/rok kalendarzowy na jedną nieruchomość.

 • Nadwyżka ponad limit płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.

III. Pozostałe odpady, z wyjątkiem odpadów komunalnych 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) oraz odpadów wymienionych w punkcie I i II przyjmowane są na zasadach zgodnych z Regulaminem usług i obowiązującymi przepisami. Koszt przyjęcia wg obowiązującego cennika.

IV. Mieszkańcy Województwa Pomorskiego mogą dostarczać odpady za wyjątkiem odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zielonych (20 02 01) na ogólnych zasadach zgodnie z Regulaminem usług. Koszt przyjęcia wg. obowiązującego cennika.