Praca

Oferty pracy

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku i zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej (zut@zut.com.pl). W temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie stanowiska na jakie aplikacja jest składana.

W przypadku złożenia aplikacji w formie przesyłki pocztowej prosimy o dopisanie na kopercie stanowiska na jakie składana jest aplikacja.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Aktualne oferty pracy:

 1. Pracownik Sortowni
 2. Mechanik i pomocnik mechanika
 3. Pracownik sortowni – operator kompostowni
 4. Inspektor ds. energetyki
 5. Sprzątaczka
 6. Pracownik warsztatowy (mechanik)
 7. Pracownik warsztatowy (wulkanizator)

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

–         Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

–         e-mail: iod@zut.com.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zakład Utylizacyjny zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

–         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

–         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

–         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

–         usunięcia danych osobowych;

–         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 

Skip to content