Praca

Czym się zajmujemy?

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku to nowoczesna firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów. Do naszych podstawowych zadań należy:

 • Odzysk surowców wtórnych ze strumienia zmieszanych oraz suchych odpadów komunalnych z użyciem instalacji sortowniczej oraz udziałem pracowników sortowni zajmujących stanowiska na linii sortowniczej. Dzięki ich pracy odzyskujemy rocznie tysiące ton surowców wtórnych, które w innym przypadku trafiłyby na składowisko;
 • Składowanie odpadów, których nie da się już odzyskać w drodze pracy instalacji sortowniczej i naszych pracowników, a nie można ich zagospodarować w inny sposób;
 • Zabezpieczanie i wysyłka do specjalistycznych firm utylizacyjnych odpadów niebezpiecznych, które w żądnym wypadku nie powinny trafić do środowiska (nawet na składowisko);
 • Przyjmowanie od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów poremontowych (np. gruzu), itp. w ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych (BIO) w systemie kompostowni i wytwarzanie z nich certyfikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiału polepszającego właściwości gleby (nazywanego popularnie “kompostem”).

Dzięki działalności Zakładu (ludzi oraz maszyn) odzyskiwane są tysiące ton surowców wtórnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska, przewidzianymi w przepisach prawa polskiego i unijnego.

Pracę danej zmiany koordynuje brygadzista, a w danej ekipy w kabinie – liderzy zespołów.

Realizacja zadań powierzonych Zakładowi

Zakład Utylizacyjny Sp. z  o.o. realizuje zadania publiczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi  w ramach zadań własnych Gminy Miasta Gdańsk:

 • prowadzenie efektywnego odzysku jak największej ilości surowców z ogólnej masy odpadów komunalnych
 • przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w sposób bezpieczny
 • bezpieczne składowanie odpadów w sytuacji braku możliwości zagospodarowania ich w inny sposób

Obszary naszych działań

Spektrum naszych działań jest bardzo szerokie i możemy je podzielić na poszczególne grupy:

Główny przedmiot działalności firmy

 • przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne, obróbka i ich usuwanie
 • przyjmowanie odpadów niebezpiecznych
 • przyjmowanie odpadów pochodzących z systemu selektywnej zbiórki odpadów
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • odzysk surowców z odpadów komunalnych – zmieszanych
 • przyjmowanie odpadów elektro RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego
 • przyjmowanie odpadów pochodzących z systemu zbiórki (suche, mokre oraz szkło)
 • zagospodarowanie odpadów organicznych
 • przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych
 • przyjęcie gruzu i innych odpadów poremontowych

Działania dodatkowe

 • wytwarzanie tzw. zielonej energii elektrycznej oraz ciepła z biogazu
 • dystrybucja energii elektrycznej
 • sprzedaż hurtowa surowców z odpadów i złomu

Działania społeczne

 • rekultywacja – przywracamy wartości użytkowe i przyrodnicze na  terenie dawnej kwatery składowania odpadów
 • promujemy zasady właściwego postępowania z odpadami, przede wszystkim dot. minimalizacji produkcji odpadów oraz selektywnej zbiórki surowców u źródła
 • zlecamy badania środowiskowe (częściej i szerzej niż nakazują przepisy)
 • realizujemy autorski Program Społeczny skierowany do mieszkańców najbliższego sąsiedztwa Zakładu
 • bierzemy udział w imprezach dla mieszkańców Gdańska (np. prowadzimy punkty informacyjno-edukacyjne), a także inicjujemy własne, duże prospołeczne wydarzenia
 • organizujemy akcje edukacyjne i konkursy o tematyce odpadowej dla placówek oświatowych
 • edukujemy w trakcie wizyt  w naszym zakładzie oraz za pośrednictwem naszej strony i innych narzędzi internetowych
 • Organizujemy konferencje eksperckie, wydarzenia branżowe itp.

Wielkie sprzątanie Gdańska Południe

Skip to content