Polemika do artykułu w Gazecie Wyborczej

Odnosząc się do Artykułu z dnia 20 marca 2014 r., którego autorem jest Pani Anna Dobiegała, pt. „Odór Gdańska-Południa”, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej Trójmiasto, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż jest to kolejny artykuł, w którym nie umożliwiono Zakładowi zajęcia stanowiska do zamieszczonych tam treści. W artykule pojawiają się również informacje niezgodne ze stanem faktycznym, co wprowadza w błąd opinię publiczną.

Informacja, jakoby Zakład miał zostać zamknięty w 2015 r. jest nieprawdziwa. Obecnie Zakład posiada wszelkie pozwolenia i decyzje na prowadzenie działalności i spełnia wszelkie wymogi nałożone prawem dla  tego typu instalacji. Prowadzenie działalności przez Zakład nie jest ograniczone żadnym reżimem czasowym,  a jedynie jej poszczególne obszary są objęte czasowymi pozwoleniami.

Zakład Utylizacyjny działa w obecnej lokalizacji od 1973 roku. Na bieżąco prowadzony jest monitoring wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Dodatkowo Zakład prowadzi badania mikrobiologiczne na swoim terenie i w punktach umieszczonych na sąsiadujących osiedlach, których wyniki dostępne są na stronie www Zakładu. Wyniki badań wykazały, iż w badanym powietrzu drobnoustroje występowały w ilościach nie zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Zakład prowadzi stale działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości do minimum. M.in. w tym celu powołano  również Radę Interesariuszy Zakładu, złożoną z mieszkańców okolicznych osiedli, urzędników, naukowców oraz pracowników Zakładu. Jednym z członków Rady jest również Pan Jarosław Paczos, Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu, który jest na bieżąco informowany o działaniach Zakładu zmierzających do polepszenia sytuacji. Ponadto jako członek Rady ma realny wpływ na  efekty jej pracy.

Chcemy podkreślić, że jesteśmy w pełni świadomi uciążliwości jaką stanowi działalność  Zakładu i nie jest dla nas obojętny komfort życia naszych sąsiadów. Możemy też  z pełnym przekonaniem powiedzieć, iż na przestrzeni ostatnich lat wykonano szereg prac, których celem jest zmniejszenie uciążliwości, co nie zostało niezauważone. Świadczą o tym również opinie zawarte w artykule. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, której efektem będzie osiągnięcie celu, do którego dążą wszyscy zainteresowani, a mianowicie ograniczenia uciążliwości.