Podsumowujemy rok z przedstawicielami gmin RIPOK Szadółki

W dniu 7 lutego 2017 r. Zarząd Zakładu Utylizacyjnego zaprosił przedstawicieli samorządów partnerskich RIPOK Szadółki, Urzędu Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, aby omówić i podsumować działalność Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016. Dużą uwagę poświęcono też nowym zasadom segregacji odpadów, których wdrożenie planowane jest od 1 lipca br., jak również inwestycjom realizowanym na terenie Zakładu.

Analiza poziomów odzysku odpadów komunalnych: biodegradowalnych, suchych oraz selektywnie zebranych wykazała, że przyjmowana do Zakładu ilość odpadów zmieszanych i suchych z każdym rokiem zmniejsza się na korzyść odpadów ulegających biodegradacji. Wzrasta też ilość odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i odzyskiwanych w ZU.

Wszystkie partnerskie gminy oraz Miasto Gdańsk  spełniły wymóg 18% recyklingu i odzysku surowców wtórnych w 2016 roku, uzyskując wynik ogólny na poziomie około 30%. Dalsze doskonalenie praktyk w sektorze gospodarowania odpadami ma zapewnić osiągnięcie wymaganego do 2020 roku 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Świadomość ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jest wśród mieszkańców coraz większa, ale bardzo ambitne plany dotyczące poziomów odzysku generują potrzebę podjęcia jeszcze bardziej intensywnych działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami.

Szczególną uwagę w dyskusji poświęcono tematowi zmian wynikających z planowanego wdrożenia od 1 lipca 2017 r. nowych zasad segregacji odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017 poz. 19). Zgodnie z opracowanymi wytycznymi zawartymi w ustawie, na obszarze obsługiwanym przez Zakład ma obowiązywać 5-pojemnikowa zbiórka odpadów, podzielona na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane (pozostałość pozbawiona surowców wtórnych).

Trwające i planowane procesy inwestycyjne na terenie ZU to kolejny ważny temat podjęty na wtorkowym spotkaniu. Prezes Zakładu Utylizacyjnego Wojciech Głuszczak przestawił plan realizacji jednej z kluczowych inwestycji  – budowy hermetycznej kompostowni:

„Proces został zapoczątkowany już we wrześniu ubiegłego roku, poprzez uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest kluczowa dla tego typu inwestycji.  W najbliższych miesiącach, na drodze przetargu „Zaprojektuj i wybuduj” wyłoniony zostanie wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na projekt i budowę nowej kompostowni. Oczywiście tego typu projekty wymagają złożenia odpowiedniej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładamy więc, że prace budowlane będą mogły rozpocząć się w listopadzie 2017 roku, a inwestycja zostanie oddana do użytku rok później” – dodaje.

Wojciech Głuszczak poinformował również zgromadzonych, że w związku z omawianymi planami budowy w Zakładzie zachodzi konieczność likwidacji obecnego placu dojrzewania kompostu, a rozpoczęcie tego procesu zaplanowano od 1 marca 2017 r. Przedstawiciele gmin przedstawili swoje plany i możliwości dalszego przekazywania odpadów biodegradowalnych do RIPOK Szadółki, wskazując na konieczność zastosowania okresu przejściowego w celu prawidłowego wypełnienia warunków określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i umowach z firmami obsługującymi zbiórkę odpadów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA