Sprawdź, jak ograniczamy uciążliwości zapachowe

Przyczyny problemu i rozwiązania

Nieprzyjemne zapachy z Zakładu Utylizacyjnego mają potencjalnie trzy główne źródła:

  • Gaz składowiskowy (biogaz)

Gaz składowiskowy powstaje w odpadach deponowanych od ponad 40 lat na 24-hektarowym składowisku. Głównym zadaniem ZU jest ograniczenie ulatniania się gazu do atmosfery poprzez regularne udoskonalanie i rozbudowę systemu studni oraz gazociągów. Dzięki niemu odsysany gaz kierowany jest do bioelektrowni, w której jest neutralizowany zapachowo przy okazji produkcji energii elektrycznej i ciepła. Odzysk biogazu przyczynia się do znacznej minimalizacji emisji metanu do atmosfery, który jest głównym składnikiem biogazu. Utrzymanie systemu odbioru biogazu na najwyższym poziomie wymaga ciągłego monitoringu i inwestycji. Ostatnie modernizacje sieci odgazowywania zostały zrealizowane w latach 2016 i 2017.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
53

  • Kompostownia tunelowa

Nieprzyjemny zapach jest również efektem ubocznym procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych z gdańskich gospodarstw domowych. Szczególnie odczuwalna jest jego pierwsza faza, dlatego ten etap odbywa się w hermetycznej hali, z której powietrze tłoczone jest do specjalnego biofiltra. Dopiero oczyszczone w ten sposób powietrze jest uwalniane do atmosfery.

Skuteczność biofiltra wynosi ponad 98 % i została potwierdzona przez niezależne badania przeprowadzone przez ekspertów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Aby jeszcze bardziej ograniczyć uciążliwości zapachowe ZU przeprowadziło w 2015 roku wymianę wsadu biologicznego do biofiltra, co zapewni jego dalszą wysoką efektywność.

041

  • Plac dojrzewania kompostu

Plac dojrzewania kompostu, do niedawna główne źródło nieprzyjemnych zapachów z Zakładu Utylizacyjnego, został wyłączony z eksploatacji z końcem czerwca 2017 r.

Obecnie na tym terenie pracuje druga hermetyczna kompostownia. Zapraszamy na stronę inwestycji.

  • Reorganizacja pracy, drobne inwestycje

Równolegle prowadzone są działania doraźne, związane przede wszystkim z organizacją pracy w Zakładzie, jej koordynacją zależnie od warunków pogodowych. Pozwalają one ograniczyć nieprzyjemne zapachy przejściowo, w najtrudniejszych momentach, jak np. wyładunek tzw. frakcji podsitowej z kompostowni tunelowej. Te prace prowadzone są przede wszystkim podczas pierwszej zmiany (6:00 i 14:00), kiedy to większość mieszkańców jest w pracy czy szkole. Jeśli panują szczególnie niekorzystne warunki ruchu mas powietrza prace są wstrzymywane, a z ich wykonanie w miarę możliwości przełożone w czasie. W celu zminimalizowania nieprzyjemnych zapachów została także wykonana hermetyzacja zbiornika na odcieki z placu dojrzewania kompostu.

  • Informacje dla mieszkańców

O działaniach Zakładu Utylizacyjnego w zakresie ograniczania uciążliwości dla otoczenia regularnie informowana jest opinia publiczna za pośrednictwem strony internetowej firmy, mediów społecznościowych, mediów tradycyjnych, czy w bezpośrednich rozmowach podczas spotkań informacyjnych czy imprez plenerowych. W przypadku planowych prac konserwacyjnych czy inwestycyjnych, które mogą przyczynić się do większej odczuwalności zapachów, Zakład z wyprzedzeniem zamieszcza stosowne informacje.