Ochrona środowiska

Działania minimalizujące wpływ na otoczenie

Zakład Utylizacyjny podejmuje szereg działań, które minimalizują jego wpływ na otoczenie. Realizowane w tym zakresie inwestycje przyczyniają się m.in. do ochrony wód i gleb, zmniejszenia uciążliwości odorowych na okolicznych terenach czy ograniczania wywiewania odpadów ze składowiska.

Pozytywne efekty tych działań odzwierciedlają się w wynikach pomiarów przeprowadzanych w ramach wewnętrznego monitoringu środowiskowego.

  1. Bypass Potoku Kozackiego

Aby woda nie przepływała przez kwaterę, na której odpady składowane są od kilkunastu lat, Zakład Utylizacyjny stworzył specjalne obejście dla wód Potoku Kozackiego. Są one przepompowywane przed składowiskiem i wpuszczane do wylotu potoku, za składowiskiem. Dzięki temu woda nie przepływa przez teren składowiska. Celem działania jest więc zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu składowiska na wody potoku.

  1. Zabezpieczenie dna i skarp kwatery

Dno oraz zbocza składowiska pokryte są specjalną powłoką, która zapobiega przedostawaniu się substancji chemicznych ze składowanych odpadów do gleby i wód podziemnych. Powłoka składa się z czterech warstw: zagęszczonej mechanicznie gleby, bentomaty, folii HDPE o grubości 2 mm oraz geowłókniny. Dzięki temu stanowi 100% zabezpieczenie przed wpływem składowanych odpadów na środowisko.

  1. Studnie barierowe

Działanie studni barierowych powoduje lokalne obniżenie poziomu wód podziemnych pod składowiskiem i przeciwdziała ich zanieczyszczaniu przez odcieki z odpadów składowanych na tzw. starej kwaterze składowiska, które nie posiadało odpowiedniego uszczelnienia. Wody te są odpompowywane sprzed składowiska, a następnie zostają wykorzystywane w celach technologicznych lub są wypompowanie za składowiskiem, na wylocie Potoku Kozackiego.

  1. Podczyszczanie odcieków

Odcieki ze składowiska nie spełniają norm dotyczących ścieków odprowadzanych do kanalizacji. Dlatego też każde składowisko jest zobowiązane do oczyszczania odcieków. Znajdująca się na terenie Zakładu Utylizacyjnego instalacja działająca na zasadzie odwróconej osmozy jest jedną z najbardziej zaawansowanych dostępnych technologii i jednocześnie ? pozwala osiągnąć najlepsze efekty podczyszczania.
050(1)

  1. Rozbudowa systemu odgazowania

System odgazowania kwater jest stale rozbudowywany. Dzięki temu udaje się ograniczyć tzw. niezorganizowaną emisję gazu z powierzchni kwatery i zmniejszyć uciążliwość odorową wywoływaną przez gaz. Na bieżąco prowadzony jest monitoring działania systemu w celu jego usprawniania i planowania inwestycji  Liczba studni zbierających biogaz zbliżyła się już do 300.

  1. Rekultywacja nieczynnej części składowiska

Kwatera wyposażona jest w system odgazowujący i pokryta warstwą rekultywacyjną. Na bieżąco prowadzone jest zazielenianie kwatery różnymi gatunkami traw, krzewów oraz drzew. Stworzenie czynnej biologicznie warstwy rekultywacyjnej oraz obsadzenie jej roślinnością jest skutecznym sposobem stabilizacji masy składowanych odpadów oraz ograniczenia uciążliwości odorowych.

  1. Nasadzenia drzew i krzewów

Zakład Utylizacyjny regularnie nasadza drzewa i krzewy na obrzeżach swojego terenu. Zieleń stanowi naturalną zaporę ograniczającą uciążliwości związane z przyjmowanymi odpadami, przede wszystkim skutecznie hamując rozwiewanie śmieci z terenu Zakładu oraz ograniczając uciążliwość odorową.

  1. Kwatera odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Specjalnie przygotowana kwatera na terenie Zakładu Utylizacyjnego służy do przechowywania wyłącznie odpadów azbestowych. Jest to jedno z trzech tego typu miejsc na terenie województwa pomorskiego. Odpady są odpowiednio przygotowywane, owijane folią, oznaczane i przykrywane ziemią.

Skip to content