Za nami ostatnia tura dialogu dot. budowy spalarni

W dniach 28-29 września oraz 5-7 października 2016 roku odbyła się trzecia i ostatnia tura dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.: Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.

W wymienionych dniach prowadzono rozmowy z pięcioma oferentami:

1.     DALVEO Poznań Sp. z o.o.

2.     SITA Bałtycka Energia Sp. z o.o.

3.     Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A.

4.     ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

5.     ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie

Podczas trzeciej tury dialogu omawiano zapisy projektu umowy PPP przygotowanej przez Zamawiającego, jak również analizowano uwagi zgłoszone przez oferentów w turze drugiej. Równolegle z prowadzeniem dialogu konkurencyjnego, Zamawiający kontynuuje prace nad ostatecznymi założeniami dla projektu spalarniowego, których wynikiem będzie dokument SIWZ, czyli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jego powstanie umożliwi pięciu oferentom przygotowanie i złożenie końcowych ofert na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ZTPO w Gdańsku. Ostateczny wybór wykonawcy dokonany zostanie w przyszłym roku.

Na zdjęciu: obrady w ramach dialogu konkurencyjnego. Każdemu z oferentów poświęcono osobny dzień.

dialog-astaldi