Dowiedz się, które odpady odbierzemy bezpłatnie

Zasady przyjmowania odpadów

Zgodnie z przepisami, za odbiór odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie odpowiada gmina. Większość „produkowanych” przez nas odpadów to te pochodzące z gospodarstw domowych, które dzielimy na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz resztkowe.

Nie wszystkie odpady nadają się jednak, mówiąc kolokwialnie, do zwykłego kosza. Część z nich, np. elektroodpady, wielkie gabaryty czy gruz wymagają innego sposobu przekazania. By umożliwić mieszkańcom pozbycie się takich odpadów gminy organizują tzw. PSZOKi, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czasem zwane gratowiskami lub lamusowniami, patrząc chociażby na gminę Kraków.

Taki PSZOK funkcjonuje również w naszym Zakładzie. Mieszkańcy mogą przywieźć tu odpady własnym transportem i po kilku formalnościach, przejeżdżając przez wagę (brama wjazdowa nr 2 lub 4) zdeponować odpady w specjalnych kontenerach.

Odpady, które można przekazać do PSZOKu mieszkańcy gminy Gdańsk oraz gmin, z którymi Zakład podpisał stosowne porozumienie, mogą oddawać bezpłatnie, w ramach swojej comiesięcznej opłaty „śmieciowej” wnoszonej do gminy.

Mieszkańcy spoza Gdańska za zagospodarowanie odpadów ponoszą opłatę zgodną z cennikiem. Nie dotyczy ona jednak elektroodpadów.

Podmioty gospodarcze przekazują odpady również odpłatnie, zgodnie z cennikiem.