Dowiedz się, które odpady odbierzemy bezpłatnie

Regulamin usług

Regulamin usług to obok pozwolenia zintegrowanego główny dokument regulujący funkcjonowanie Zakładu.

Określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXVII/236/91 z dnia 17 grudnia 1991r., uchwałą nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009r. oraz Umową Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017  r., poz. 1289  ze zm.) w zakresie zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów poprzez:

a) składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

b) składowanie odpadów budowlanych zawierających azbest,

c) magazynowanie odpadów niebezpiecznych,

d) zbieranie odpadów do odzysku, w tym recyklingu,

e) odzysk odpadów na obiektach technologicznych Zakładu;

Dokument precyzuje też obowiązki Spółki wobec usługobiorców.

Skip to content