Komunikat o sytuacji w ZU w związku z intensywnymi opadami deszczu w ostatnich dniach

Ostatnie 72 godziny przyniosły na terenie Zakładu Utylizacyjnego opad wielkości 120 mm/m2. Jest to sytuacja wyjątkowa, wymagająca nadzwyczajnych środków. Zostały wprowadzone całodobowe dyżury pracowników do monitorowania sytuacji i podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych skutkom opadów. Zaangażowano także dodatkowy sprzęt przygotowany na tego typu sytuacje. Zakład pracuje normalnie – odpady z miasta są przyjmowane i sortowane bez przeszkód. Nie można wykluczyć incydentalnego wzmożenia uciążliwości odorowych w związku z możliwymi utrudnieniami pracy studni odgazowujących.

Przez ostatnie dwa dni pracownicy Zakładu Utylizacyjnego intensywnie pracują nad utrzymaniem pod kontrolą olbrzymich ilości wody, które przyjęło składowisko odpadów oraz inne obiekty na terenie zakładu. Stan wypełnienia zbiorników retencyjnych jest utrzymany na bezpiecznym poziomie. Zastoiska wodne w rejonie kwater składowiska są sukcesywnie usuwane. Miały też miejsce niegroźne osunięcia skarp.

Obecnie Zakład nie odnotowuje wpływu odpadów na funkcjonowanie systemu odgazowania składowiska. Nie można jednak wykluczyć, że w miarę przenikania wody w głąb kwater nastąpią czasowe utrudnienia w działaniu systemu gazowania w wyniku zalania części studni odgazowujących.

Od ubiegłego roku Zakład Utylizacyjny prowadził prace i wdrażał rozwiązania, których celem było przygotowanie się na wzmożone i intensywne opady, w tym w szczególności:

  • przygotowanie zwiększonej retencji kwater poprzez maksymalną możliwą eksploatację podczyszczalni odcieków oraz wywożenie części odcieków i ścieków technologicznych do oczyszczalni poza ZU,
  • przygotowanie zbiorników retencyjnych na przyjęcie ponadnormatywnej ilości wody,
  • rekultywacja kwatery 800/2 tj. wykonanie izolacji wierzchowiny oraz skarp i ich wzmocnienie nasadzoną roślinnością. Dzięki tym działaniom poziom wód w kwaterach nie podnosi się gwałtownie,
  • zmniejszenie działek roboczych na użytkowanej kwaterze oraz wyrównanie wierzchowiny, co uniemożliwia tworzenie się większych zastoisk wodnych na kwaterze,
  • opróżnienie placu dojrzewania kompostu. Mimo, że prace związane z budową nowej kompostowni na placu dojrzewania będą realizowane w terminie późniejszym, plac został opróżniony zgodnie z deklaracjami, po to by nie stanowił dodatkowego źródła uciążliwości odorowych w sytuacji intensywnych opadów,
  • doposażenie w sprzęt niezbędny w takich sytuacjach, m.in. pompy o zwiększonej wydajności,
  • modernizacja systemu odprowadzania biogazu ze złoża do stacji zbiorczych.