Komentarz do doniesień prasowych

Poniżej komentarz Spółki w odpowiedzi na doniesienia prasowe dot. prowadzonego przetargu na obsługę informacyjno-promocyjną dla Zakładu Utylizacyjnego oraz projektu budowy spalarni odpadów w Gdańsku. 

Większość budżetu przewidzianego dla tego postępowania na działania informacyjno-promocyjne pochodzi z projektu unijnego – w ramach Funduszu Spójności – i może być wydana (do końca 2015 r.) wyłącznie na realizację tego konkretnego projektu. Działania informacyjne przy inwestycjach unijnych są nie tylko standardem, ale i obowiązkiem beneficjenta. Niezależnie czy jest budowana linia tramwajowa, szkoła czy spalarnia.

Wszystkie projekty spalarniowe w Polsce prowadzą takie działania. Jest to istotny wkład w tzw. proces przygotowawczy projektu, który pomyślnie zakończony, będzie formą wkładu ze strony Miasta Gdańsk i ZU do planowanego partnerstwa publiczno – prywatnego przy tej inwestycji i do poprawnie działającego systemu gospodarki odpadami. System ten będzie sprawnie funkcjonował tylko wtedy, gdy jednocześnie z realizacją inwestycji będzie rozwijała się świadomość mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami i segregacji odpadów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na inne projekty spalarniowe w Polsce są również przeznaczane znaczne środki na cele informacyjne i zazwyczaj są to kwoty znacznie wyższe aniżeli w tym gdańskim przypadku:

Przykład 1 – projekt poznański (zamówienie o wartości ponad 3 mln zł brutto)
Przykład 2 – projekt krakowski (ponad 1 100 000 zł)
Przykład 3 – projekt bydgoski (ok. 1 800 000 zł)

Przytaczane zamówienie publiczne obejmuje bardzo potrzebną i szeroką działalność komunikacyjną Zakładu Utylizacyjnego, w tym edukację ekologiczną, a nie tylko tę dotyczącą planów budowy spalarni odpadów.

Wspomniana działalność informacyjno-edukacyjna dot. przede wszystkim:

– roli jaką pełni Zakład dla mieszkańców Gdańska i Gmin dla których zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych
– funkcjonowania Zakładu w otoczeniu (niezbędne inwestycje, plany itp.),
– rozwojem współpracy z interesariuszami (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe etc.),
– świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gdańska (w tym wielu bezpłatnych) i okolicznych gmin,
– przybliżania tematu konieczności budowy spalarni odpadów i postępów w ramach tego projektu
– zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziałów środków UE w projektach realizowanych przez POIiŚ
– poszerzania ogólnej wiedzy mieszkańców dot. segregacji odpadów i recyklingu,
– wyjaśniania zasad segregacji odpadów obowiązujących w Gdańsku,
– promocji postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Wszystkie powyższe działania realizujemy w odpowiedzi na oczekiwania społeczne, a także innych naszych partnerów / interesariuszy. Są one świadomie, sukcesywnie rozwijane i poszerzane.

1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR