Kolejny rekord odzysku biogazu ze składowiska odpadów Zakładu Utylizacyjnego

Pozyskiwanie biogazu ze składowiska odpadów i zapewnienie jak najwyższej sprawności tego procesu to bardzo ważne elementy funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W 2018 roku udało się wydobyć i wykorzystać 7,2 mln metrów sześciennych biogazu, co stanowi bardzo dobry wynik w historii Zakładu i świadczy o wysokiej efektywności całego systemu.

W Zakładzie Utylizacyjnym biogaz jest odzyskiwany za pomocą sieci składającej się z 290 studni odgazowujących. System jest systematycznie modernizowany w celu utrzymania najwyższej efektywności.

Tegoroczny wynik jest lepszy w porównaniu do zeszłorocznego, który – co warto zaznaczyć – był dotychczasowym rekordem odzysku i wyniósł 7,055 mln metrów sześciennych. Odzysk biogazu łącznie w latach 2011 – 2018 wyniósł blisko 42 mln metrów sześcienne. Składowisko odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym jest “de facto” małą kopalnią gazu składowiskowego. Odpady składowane przez lata podlegają procesom biochemicznym, w wyniku których powstaje biogaz – gaz zawierający metan, czyli główny składnik gazu ziemnego wykorzystywanego w większości kuchni w naszych domach. Biogaz jest odzyskiwany za pomocą blisko 290 studni odgazowujących, wprowadzonych w złoża odpadów. Systemem rurociągów i stacji zbiorczych jest on następnie kierowany do zakładowej bioelektrowni, gdzie biogaz jest przekształcany w energię elektryczną i ciepło.

W latach 2017 i 2018 w bioelektrowni wytworzono 16,6 tys. (MWh) energii elektrycznej i 15,6 tys. (GJ) ciepła. Pozwala to na całkowite zaspokojenie potrzeb energetycznych Zakładu Utylizacyjnego. Warto pamiętać jednak, że produkcja biogazu w złożonej masie odpadów stopniowo maleje, co jest związane z naturalnymi procesami biochemicznymi i stopniowo malejącym potencjałem wytwarzania biogazu w tych miejscach. To z kolei związane jest także z faktem, że odpady biodegradowalne nie są już, zgodnie z przepisami, składowane na kwaterach. “Kolejny rekord odzysku biogazu jest pozytywnym efektem działań prowadzonych na rzecz mieszkańców i środowiska. To również szansa na pozyskanie w większym stopniu ekologicznej energii dla naszego zakładu, który jest dzięki temu samowystarczalny energetycznie. Aby utrzymać odzysk biogazu na możliwie wysokim poziomie w stosunku do potencjału kwater–mówi Maciej Jakubek, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego ds. technicznych – na bieżąco monitorujemy parametry wydobytego biogazu oraz wykonujemy przeglądy instalacji, co w końcowym efekcie wpływa na efektywność procesu.

Biogaz odzyskiwany ze składowiska jest uciążliwy zapachowo, dlatego ograniczenie do minimum jego emisji jest dla ZU jednym z priorytetów działania. Odzysk służy z jednej strony komfortowi otoczenia, z drugiej ochronie środowiska przed efektem cieplarnianym. Metan zawarty w biogazie jest bowiem gazem przyczyniającym się do jego wzrostu ok. 22 razy bardziej niż dwutlenek węgla. Odzysk biogazu i jego wykorzystanie energetyczne jest zatem dobrym przykładem działań prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także ważnym elementem misji i wizji Zakładu Utylizacyjnego, który  zaczyna działać jako centrum odzysku i recyklingu.

 ZU-odzysk-biogazu-100x80-01