Edukacja ekologiczna

Założenia programu

Edukacja ekologiczna to przede wszystkim podnoszenie poziomu świadomości na tematy związane z ochroną środowiska i kształtowanie wzorcowych, odpowiedzialnych postaw. W przypadku działań Zakładu są one dodatkowo pogłębione o wiedzę z obszaru gospodarki odpadami. Edukacja to też rozwijanie ekologicznej wrażliwości oraz chęci zaangażowania w inicjatywy prośrodowiskowe, w różnych aspektach.
Główne cele edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju określono w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej jako:

 • kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi;
 • umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska;
 • tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska
  IMG_2869-kopia(fot. ZU. Wizyta Akademii Seniora z Pruszcza Gdańskiego) 
Radni gminy Kolbudy
(fot. ZU. Wizyta radnych gminy Kolbudy)

Program Zakładu również posiada precyzyjnie wytyczone priorytety, które w naturalny sposób wypływają z profilu działalności Spółki i zadań, które zostały jej powierzone. Zdefiniowano je następująco:

 • stworzenie merytorycznych podstaw dla działań na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów,
 • kształtowanie prośrodowiskowych postaw, wartości i przekonań jednostek oraz grup społecznych, w tym wytwórców i posiadaczy odpadów, wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska,
 • poprawa skuteczności selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów,
 • budowanie społecznej wiedzy i zrozumienia na temat funkcjonowania Zakładu i jego strategicznej roli dla minimalizowania wpływu odpadów na środowisko
 • wpajanie zasad i nawyków związanych z segregowaniem odpadów,
 • szerzenie wiedzy na temat recyklingu i sposobów zarządzania odpadami zgodnych
  z obowiązującymi przepisami,
 • identyfikacja problemów nurtujących społeczeństwo w zakresie właściwej gospodarki odpadami oraz ich rozwiązywanie za pomocą działań edukacyjnych,
 • wyjaśnianie wszelkich zagadnień dot. planów budowy regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku
 • kształtowanie kultury ekologicznej,
 • tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska,
 • dostarczanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego oraz transparentność w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów przez Zakład i wpływu na otoczenie.

Do realizacji tych celów prowadzić mają następujące działania stanowiące ofertę edukacyjną ZU:

 • zajęcia na terenie Zakładu,
 • wsparcie merytoryczne i rzeczowe imprez organizowanych przez zorganizowane podmioty, w których promowane są treści z zakresu właściwego zagospodarowywania odpadów,
 • wsparcie merytoryczne i rzeczowe podmiotów prowadzących edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami,
 • udział w imprezach outdoorowych dla mieszkańców Gdańska (np. punkty informacyjno-edukacyjne),
 • organizacja akcji edukacyjnych i konkursów o tematyce odpadowej do placówek oświatowych,
 • organizacja konferencji, wydarzeń branżowych,
 • edukacja za pośrednictwem naszej strony www i innych narzędzi internetowych.
  img
  (fot. ZU. Zajęcia edukacyjne w Straży Miejskiej – Ekologiczna klasa)

  _DSC6119

Skip to content