Dla mieszkańców

Selektywna zbiórka – odbiór odpadów

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów pojawiły się w Gdańsku w 2001 roku. Aktualnie w  996 lokalizacjach w mieście  znajduje się 2572 pojemników na metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło. Od kwietnia 2018 roku wprowadzony został obowiązek segregacji w całym mieście na pięć frakcji: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, bio, resztkowe. Pojemniki dostępne są w wiatach śmietnikowych i obsługiwane przez firmy wywozowe obsługujące z ramienia GZDiZ konkretny sektor.

Dzięki selektywnej zbiórce odpadów zyskujemy nie tylko możliwość ponownego wykorzystania surowców. To także oszczędność energii, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód oraz zmniejszenie potrzeby pozyskiwania surowców naturalnych.

Pamiętajmy, że ostateczny poziom odzysku surowców wtórnych to efekt wspólnej pracy mieszkańców oraz Zakładu Utylizacyjnego. Żadna instalacja i żadna technologia nigdy nie zastąpią segregowania u źródła, czyli po prostu w domu – przez mieszkańców.

Dokładne informacje na temat obsługi ogólnie dostępnych pojemników w miejscach publicznych znajdują się na stronie operatora systemu, spółki Gdańskie Usługi Komunalne.

IMG_4864