Zamówienia

2017

Nazwa Opis Data publikacji
35/PN/2017 Sukcesywne dostawy oleju napędowego 07.12.2017
34/PN/2017 Dostawy bonów towarowych 16.11.2017
33/PN/2017 Sukcesywne dostawy gazu propan-butan 30.10.2017
32/PN/2017 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 24.10.2017
29/PN/2017 Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 23.10.2017
31/PN/2017 Dostawa w formie leasingu operacyjnego wraz z wykupem fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu. 18.10.2017
30/PN/2017 Dostawy ładowarki czołowej 28.09.2017
27/PN/2017 Dostawy ogumienia do maszyn należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 25.09.2017
26/PN/2017 Rozbudowa i częściowa naprawa systemu odgazowania w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. w Gdańsku 21.09.2017
28/PN/2017 Budowa budynku biurowo – socjalnego z halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 19.09.2017
25/PN/2017 Budowa budynku biurowo – socjalnego z halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 18.08.2017
24/PN/2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj – wybuduj naprawy osuwiska w drodze Wschodniej (droga nr 10) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. położonego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 14.08.2017
15/PN/2017 Odbiór odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 28.07.2017
19/PN/2017 Promocja zasad właściwego postępowania z odpadami w tym selektywnego zbierania odpadów surowcowych w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn 20.07.2017
22/PN/2017 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 18.07.2017
20/PN/2017 Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 15.07.2017
21/PN/2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj – wybuduj naprawy osuwiska w drodze Wschodniej (droga nr 10) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. położonego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 12.07.2017
17/PN/2017 Ubezpieczenie mienia 12.06.2017
12/PN/2017 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 05.06.2017
14/PN/2017 Wykonanie remontu R2 jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B oraz na wykonywanie przeglądów okresowych jednostek kogeneracyjnych G1 typu Petra380C, G2 typu Petra750C oraz G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B 30.05.2017
16/PN/2017 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki z podziałem na zadania 25.05.2017
13/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego oraz odbiór zużytych opon i odpadów gumowych z podziałem na zadania 08.05.2017
10/PN/2017 Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 13.04.2017
02/PN/2017 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
z podziałem na zadania
10.04.2017
11/PN/2017 Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz odbiór i transport środków pieniężnych w formie inkaso 10.04.2017
09/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania 21.03.2017
08/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odbiór zużytych opon i odpadów gumowych z podziałem na zadania 08.03.2017
07/PN/2017 Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – roboty budowlano montażowe 01.03.2017
06/PN/2017 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 21.02.2017
05/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej powstałej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy >80mm – kod 19 12 12 odpad luzem z podziałem na zadania 13.02.2017
ogłoszenie informacyjne Wstępne ogłoszenie informacyjne oraz koncepcja budowy kompostowni 13.02.2017
03/PN/2017 Usługi pozyskiwania personelu 27.01.2017
04/PN/2017 Świadczenie usług stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 25.01.2017
01/PN/2017 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania 19.01.2017
28/PN/2016 Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich na działce 242/1 przeznaczonej pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. 28.11.2016
27/PN/2016 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 08.11.2016
26/PN/2016 Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich na działce 242/1
przeznaczonej pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku.
26.10.2016
24/PN/2016 na odbiór odpadów  w postaci frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych – kod 19 12 12 07.10.2016
23/PN/2016 Na odbiór odpadów w postaci elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 02.08.2016
20/PN/2016 Usługi obsługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 21.07.2016
21/PN/2016 Dostawy noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 11.07.2016
17/PN/2016 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 oleje silnikowe, smary i materiały eksploatacyjne Zadanie nr 2 oleje przekładniowe i hydrauliczne 07.07.2016
19/PN/2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 06.07.2016
18/PN/2016 Rozbudowa systemu studni barierowych 24.06.2016
6/PN/2016 Promocja zasad selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w gminie Gdańsk, której operatorem jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, oraz systemu dualnego poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn 21.06.2016
16/PN/2016 Usługi ubezpieczenia mienia 07.06.2016
07/PN/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki czołowej 27.05.2016
15/PN/2016 Wymiana chłodnicy zewnętrznej i serwisowanie jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 24.05.2016
14/PN/2016 na usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalości, ubezpieczenia komunikacyjnego 20.05.2016
 10/PN/2016 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 13.05.2016
 13/PN/2016 Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia oraz porad lekarskich i profilaktyki. 09.05.2016