Spółka

Regulamin usług

Podstawowe dwa dokumenty, które regulują pracę Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku to:

1) Regulamin Usług

Określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr  XXXVII/236/91 z dnia 17 grudnia 1991r., uchwałą nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009r. oraz Umową Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zakresie zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów.

– zagospodarowanie oraz składowanie odpadów innych niż niebezpieczne,
– magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
– zbieranie odpadów do recyklingu,
– zbieranie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania,
– zbieranie odpadów przeznaczonych do odzysku;
– sortowanie i kompostowanie odpadów;

Dokument też precyzuje obowiązki Spółki wobec usługobiorców.

2) Pozwolenie Zintegrowane

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Pozwolenie zintegrowane dla ZU wydał Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin usług
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 16.08.2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Usług
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 10.09.2015 w sprawie zmiany w Regulaminie Usług
Pozwolenie zintegrowane – decyzja
Zmiana pozwolenia zintegrowanego – decyzja