Spółka

Elementy instalacji

Zakład Utylizacyjny to około 70-hektarowy teren, na którym eksploatowane są składowisko odpadów komunalnych, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz mniejsze, dodatkowe elementy uzupełniające funkcjonowanie Zakładu w różnych aspektach.

Do podstawowych segmentów technologicznych zaliczają się:

 • sortownia odpadów “suchych” i “zmieszanych”
 • kompostownia tunelowa odpadów biologicznych wraz z biofiltrem
 • kwatery składowe wraz z systemem odgazowania
 • bioelektrownia neutralizująca gaz składowiskowy
 • podczyszczalnia odcieków z terenu Zakładu

Ponadto w Zakładzie Utylizacyjnym funkcjonują:

 • kompostownia kontenerowa na odpady “zielone”
 • segment demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
 • segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych
 • plac dojrzewania kompostu
 • stanowisko przesiewania i pakowania kompostu
 • specjalna kwatera na odpady azbestowe

Z myślą o mieszkańcach oraz firmach, które chcą odpowiedzialnie pozbyć się odpadów innych niż bytowe, Zakład świadczy dedykowane usługi na swoim terenie. W tym celu dysponuje specjalnie przygotowanymi miejscami:

 • Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym można zwrócić m.in. zużyte opony, odpady wielkogabarytowe czy gruz,
 • Magazynem Odpadów Niebezpiecznych, który przyjmuje np. elektroodpady, zużyte chemikalia, świetlówki czy baterie.