Dowiedz się, które odpady odbierzemy bezpłatnie

Usługi bezpłatne

Poniżej przedstawiamy listę odpadów (kody i nazwy), które są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców gminy Gdańsk, pod warunkiem ich posegregowania, bez limitów wagowych.

 • 15 01 01  – opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02  – opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 04  – opakowania z metali,
 • 15 01 05  – opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 07  – opakowania ze szkła,
 • 16 01 03  – zużyte opony,
 • 20 01 01  – papier i tektura,
 • 20 01 02  – szkło,
 • 20 01 13*- rozpuszczalniki,
 • 20 01 14*- kwasy,
 • 20 01 15*- alkalia,
 • 20 01 17*- odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
 • 20 01 23*- zużyte urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • 20 01 29*- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
 • 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
 • 20 01 36  – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 39  – tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40  – metale,
 • 20 02 01  – odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 03 07  – odpady wielkogabarytowe.

Również odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są od mieszkańców gminy Gdańsk do PSZOKu bezpłatnie, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, w ilości 2 tony/rok kalendarzowy na jedną nieruchomość.
Nadwyżka ponad ten limit jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców wszystkich gmin obsługiwanych przez Zakład bezpłatnie, z tym rozróżnieniem, że zgodnie z przepisami mieszkańcy spoza Gdańska nie mogą zwracać elektroodpadów po częściowym demontażu.

Uwaga! Bezpłatne przekazywanie odpadów możliwe jest w ilościach adekwatnych do „potencjału” gospodarstwa domowego. Osoba, która będzie chciała zwrócić wyraźnie większe ilości odpadów, sugerujące ich produkcję w wyniki działalności gospodarczej, będzie obciążona opłatą.