Komentarz Prezesa ZU dotyczący wypowiedzi Jacka Hołubowskiego, przedstawiciela stowarzyszenia „Gdańsk Tworzą Mieszkańcy” w Radiu Gdańsk

Poniżej prezentujemy komentarz prezesa ZU Michała Dzioby do wypowiedzi pana Jacka Hołubowskiego, przedstawiciela stowarzyszenia „Gdańsk Tworzą Mieszkańcy” i kandydata na prezydenta Gdańska w sprawie uwag dotyczących odzyskiwania gazu na terenie Zakładu Utylizacyjnego.

W wywiadzie przeprowadzonym z Panem Jackiem Hołubowskim na antenie Radia Gdańsk, 29 sierpnia br., padło stwierdzenie, że ze składowiska w Szadółkach odzyskiwane jest 20% gazu, zaś reszta trafia „w eter lub dostaje się do gleby i w tej glebie się dalej przemieszcza, wywołując bliżej nieokreślone zagrożenia”. Informacje te i dane nie są prawdziwe.

W Zakładzie Utylizacyjnym odzysk tzw. gazu składowiskowego, który zapewne miał na myśli  pan Jacek Hołubowski, jest na zdecydowanie wyższym poziomie – jak szacujemy, w naszym Zakładzie odzyskiwane jest około 80-85 proc. biogazu zawierającego m.in. metan, który wytwarzany jest w sposób naturalny w złożu składowanych odpadów.

Co więcej, odzysk ten jest prowadzony w Zakładzie Utylizacyjnym od wielu lat, gdyż mamy świadomość, że nasza działalność wpływa na najbliższe otoczenie Spółki. Działania Zakładu Utylizacyjnego wynikają z faktu, iż emisja metanu do atmosfery jest szkodliwa dla środowiska – metan wpływa na zmiany klimatyczne ponad dwadzieścia razy silniej niż dwutlenek węgla. Z kolei odzysk biogazu i jego późniejsze wykorzystanie pozwalają uzyskać korzyści ekonomiczne w postaci zmniejszenia kosztów zakupu energii.  Należy też wyraźnie zaznaczyć, że jakiekolwiek twierdzenia jakoby gaz powstający w Zakładzie Utylizacyjnym przedostawał się do gleby i rozprzestrzeniał utworzonymi w glebie kanałami są nieprawdziwe – tego typu zjawisko nie występuje i występować nie może. Aby do niego doszło, gaz w złożu musiałby mieć bardzo wysokie ciśnienie, które trzeba by wytworzyć sztucznie. Poza tym niecka kwatery składowiska jest uszczelniona sztuczną barierą (geomembraną HDPE), oddzielającą złoże odpadów od gleby oraz wód gruntowych.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w pełni podzielamy troskę wszystkich mieszkańców o ograniczanie uciążliwości zapachowych, generowanych przez branżę gospodarki odpadami oraz o powstrzymywanie zmian klimatycznych, co pozostaje jednym z kluczowych celów większości rządów, Unii Europejskiej czy międzynarodowych organizacji. Z tego też powodu przedstawiamy poniżej najistotniejsze fakty dotyczące kwestii odzyskiwania gazu przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

System odgazowania kwater składowiska powstał w naszym zakładzie w 1998 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. Od tego czasu był czterokrotnie rozbudowywany i modernizowany, dzięki czemu utrzymuje wysoką efektywność. Ostatnia modernizacja zakończyła się w 2016 r. Obecnie system składa się z 280 studni, z których gaz odprowadzany jest systemem rurociągów do znajdującej się na terenie Zakładu bioelektrowni. Tam jest przekształcany w energię elektryczną i ciepło. Dzięki temu nie tylko jesteśmy samowystarczalni energetycznie, ale również zredukowaliśmy emisję gazu składowiskowego i zawartego w nim metanu do atmosfery do możliwego do osiągnięcia minimum. Potwierdzają to zarówno badania, jak i opinie strony społecznej. Szczegóły działania instalacji wraz z podstawowymi danymi liczbowymi można odnaleźć w naszym pierwszym, opracowanym przez Zakład, Raporcie Odpowiedzialności Społecznej za lata 2016-2017, dostępnym na stronie: http://zut.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/raport-spoleczny-LQ-pages.pdf

Utrzymanie dotychczasowego bardzo wysokiego poziomu odzysku biogazu było możliwe dzięki regularnym modernizacjom i rozbudowie systemu odgazowywania. W latach 2011-2017 za jego pomocą odzyskaliśmy 34 mln m3 biogazu, który posłużył jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Odzysk biogazu powstającego we wnętrzu składowiska na wspomnianym wyżej poziomie około 80-85 proc. jest także bardzo dobrym rezultatem na tle innych tego typu zakładów w Polsce.

Dzięki wszystkim tym działaniom problem gazu składowiskowego i związanych z nim nieprzyjemnych zapachów został w dużej mierze w Gdańsku opanowany. Dzięki trosce o środowisko i otoczenie oraz wieloletnie doświadczenia należymy do zakładów, które ponadprzeciętnie radzą sobie z odzyskiem i zagospodarowaniem gazu ze składowiska. Ze względu na skalę naszej działalności oraz położenie ma to równocześnie duże znaczenie społeczne.

Regularnie prowadzimy badania oddziaływania na środowisko – zarówno wymagane prawem, jak i te dodatkowe, zlecane w własnej inicjatywy. Ponadto Zakład jest często kontrolowany przez różne instytucje. Wszelkie dostępne wyniki potwierdzają, że Zakład działa zgodnie z przepisami i że nie zachodzi żaden negatywny wpływ Zakładu zagrażający środowisku czy zdrowiu i życiu ludzi. Potwierdziła to m.in. przeprowadzona we wrześniu ubiegłego roku kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który nie odnotował u nas żadnych naruszeń przepisów środowiskowych.

Co warte podkreślenia, opisane działania realizujemy w porozumieniu ze stroną społeczną. Od 2014 r. przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku działa Rada Interesariuszy, w skład której wchodzą mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń lokalnych, eksperci oraz samorządowcy. Wiele zrealizowanych przez nas działań i inwestycji zostało wypracowanych wspólnie z Radą.

Wszystkie podejmowane działania sprawiają, że gospodarka odpadami w Gdańsku prowadzona jest przez Zakład Utylizacyjny w sposób efektywny, odpowiedzialny oraz zgodny z przepisami, także w zakresie odzysku biogazu ze składowiska. Serdecznie zapraszamy pana Jacka Hołubowskiego na wizytę w naszym zakładzie.