Dla przedsiębiorców

Regulamin usług

Regulamin usług to obok pozwolenia zintegrowanego główny dokument regulujący funkcjonowanie Zakładu.

Określa on zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr  XXXVII/236/91 z dnia 17 grudnia 1991r., uchwałą nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009r. oraz Umową Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zakresie zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów.

  •  zagospodarowanie oraz składowanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  • magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
  • zbieranie odpadów do recyklingu,
  • zbieranie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania,
  • zbieranie odpadów przeznaczonych do odzysku;
  • sortowanie i kompostowanie odpadów;

Dokument precyzuje też obowiązki Spółki wobec usługobiorców.

regulamin