Dla mieszkańców

Usługi na terenie Zakładu

Zadbajmy wspólnie o odpowiedzialnie postępowanie z odpadami

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku przyjmuje od mieszkańców różnego rodzaju odpady, w tym wiele bez dodatkowych opłat. Są one ewidencjonowane i dokładnie zabezpieczane, a następnie trafiają do zewnętrznych, specjalistycznych zakładów, które zajmą się ich utylizującą, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Dzięki temu dbasz o środowisko i masz gwarancję, że Twoje odpady zostaną zagospodarowane w bezpieczny i odpowiedni sposób.

Regulamin usług, cennik oraz wzory podstawowych dokumentów są dostępne tutaj – kliknij.

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce na terenie Zakładu Utylizacyjnego, w którym można oddać różnego rodzaju odpady. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska oraz mieszkańców gmin, z którymi Zakład podpisał stosowne porozumienia,  usługa ta jest bezpłatna.

– Odpady przyjmowane nieodpłatnie, bez limitu, pod warunkiem ich posegregowania (kod i nazwa):

 • 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 04 – opakowania z metali,
 • 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 07 – opakowania ze szkła,
 • 16 01 03 – zużyte opony,
 • 20 01 01 – papier i tektura,
 • 20 01 02 – szkło,
 • 20 01 13*- rozpuszczalniki,
 • 20 01 14*- kwasy,
 • 20 01 15*- alkalia,
 • 20 01 17*- odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
 • 20 01 23*- zużyte urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • 20 01 29*- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
 • 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
 • 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 39 – tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 – metale,
 • 20 01 99 – igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym,
 • 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane bezpłatnie (od mieszkańców Gdańska) w ramach opłaty śmieciowej w ilości dwóch ton na rok kalendarzowy, na jedną nieruchomość. Nadwyżka ponad limit płatna jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pozostałe odpady, z wyjątkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i resztkowe) oraz odpadów wymienionych w punkcie I i II przyjmowane są na zasadach zgodnych z Regulaminem usług i obowiązującymi przepisami (koszt przyjęcia wg obowiązującego cennika).

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00
Kontener na odpady niebezpieczne dla osób fizycznych
Pon – Nd | całodobowo

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

pszok

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne, czyli m.in.: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki czy stosowane w domu środki dezynfekcyjne zagrażają środowisku oraz zdrowiu ludzi. Dlatego też konieczne jest ich odpowiedzialne usuwanie i unieszkodliwianie. Oddając odpady niebezpieczne do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku mamy gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w należyty sposób, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi.

Odpady niebezpieczne zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Są to m.in.:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, lodówki, telewizory, komputery itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Odpady niebezpieczne można oddać do magazynu znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Są one przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonym magazynie. Po zebraniu odpowiedniej partii, odpady wysyłane są do utylizacji lub zagospodarowania do specjalistycznych zakładów w Polsce.

Magazyn odpadów niebezpiecznych otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kontener zewnętrzny na parkingu dla gości

Zakład Utylizacyjny udostępnia też kontener na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), usytuowany na parkingu dla gości, przy bramie wjazdowej (mapa) do administracji. Kontener jest dostępny dla osób fizycznych przez cały tydzień. Warto z niego skorzystać w przypadku pozbywanie się odpadów w mniejszych ilościach. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu każdy mieszkaniec może przywieźć odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny bez konieczności wjeżdżania na teren Zakładu.

Kontener dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Prosimy mieszkańców przywożących odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o zgłoszenie się do pracownika ochrony (budynek obok bramy wjazdowej), który poinformuje o miejscu złożenia odpadów.

Podstawowych informacji udziela całodobowa ochrona Zakładu znajdująca się w budynku przy głównym wjeździe (mapa). Proszę kierować się z parkingu dla gości do oznaczonego wejścia dla pieszych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 326 01 28 (poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00).